CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Llistat dels articles més rellevants

 

(article complet)

Velocitat de corrosió

 

(article complet)

Cambra d'humitat relativa

 

(article complet)

Cambres de corrosió normalitzades

 

(article complet)

Influència solar en el clima marcià

 

(article complet)

Cambra salina

 

(article complet)

Absorció per difusió - Assaig aïllants construcció

 

(article complet)

Banys d'immersió per a proves industrials

(article complet)

Cambres de boira salina pera a assaigs de corrosió

(article complet)

Corrosió i salut humana

(article complet)

Assaigs de boira salina

(article complet)

Corrosió en instal.lacions petroquímiques

(article complet)

Corrosió i alternancia climàtica marina

(article complet)

Nous assaigs de corrosió per boira salina

(article complet)

Assaigs de corrosió cíclica

(article complet)

Cambres de corrosió cíclica

(article complet)

Equips climàtics

(article complet)

Cambres ultraviolades

(article complet)

Cambra UV

(article complet)

Cambres d'espectre ultraviolat

(article complet)

Cambres de llum ultraviolada

(article complet)

Cambres de radiació ultraviolada

(article complet)

Cambra d'assaig UV

(article complet)

Corrosió seca

(article complet)

Corrosió humida

(article complet)

Corrosió gasosa

(article complet)

Corrosió

(article complet)

Cambra de SO2

(article complet)

Envelliment a la llum

(article complet)

Factors ambientals de la corrosió

(article complet)

Cambres de corrosió per boira salina

(article complet)

Cambra per a humidificació de poliamides

(article complet)

Cambres de corrosió desnormalitzades

(article complet)

Clima humit segons DIN 50017

(article complet)

La simulació solar

(article complet)

Cambres de corrosió de petita capacitat

(article complet)

Cambra de corrosió Kesternich - Humidostàtica

(article complet)

Cambra d'envelliment solar

(article complet)

Boira salina

(article complet)

Resistència als fongs - Assaigs climàtics

(article complet)

La boira al mar - Seguretat i corrosió

(article complet)

Proves de boira salina

(article complet)

Cambra solar

(article complet)

Durabilitat del formigó - Nova norma UNE

(article complet)

Trencament de cautxús per ozó

(article complet)

Prova de resistència a l'ozó

(article complet)

Cambra d'ozonització

(article complet)

Cambra d'ozó

(article complet)

Corrosió submarina

 

(article complet)

Armaris frigorífics de laboratori

(article complet)

Autoclau d'assaigs

(article complet)

Autoclau d'investigació

(article complet)

Autoclau de laboratori

(article complet)

Autoclau

(article complet)

Mufla de laboratori

(article complet)

Forn de mufla

(article complet)

Mufla

(article complet)

Cambra d'envelliment accelerat

(article complet)

Cambra d'envelliment del color

(article complet)

Index de corrosió marina

(article complet)

Assaigs de vapor

(article complet)

Assaigs ambientals

(article complet)

La corrosió a les centrals nuclears

(article complet)

La corrosió

(article complet)

Tipus de corrosió

(article complet)

Corrosió induïda

(article complet)

Potencial de corrosió

(article complet)

Index de corrosió atmosfèrica

(article complet)

Pintures termocròmiques - Investigació i desenvolupament

(article complet)

La corrosió de les soldadures

(article complet)

Criogènia sota tensió

(article complet)

Assaigs tèrmics i de resistència mecànica

(article complet)

Assaig de fatiga mecànica a temperatures criogèniques

(article complet)

Resistència a la corrosió dels materials metàl·lics

(article complet)

Cambra d'àcids corrosius

(article complet)

Cambra de vapors corrosius

(article complet)

Cambra d'ambients corrosius

(article complet)

Cambra d'atmosferes corrosives

(article complet)

Cambra de gasos corrosius

(article complet)

Cambres desmuntables

(article complet)

Cambres Walk-In

(article complet)

Cambres de plafons

(article complet)

Cambres de conservació

(article complet)

Cambres de refrigeració

(article complet)

Cambres de congelació

(article complet)

Cambres frigorífiques

(article complet)

Arcons frigorífics

(article complet)

Arcons congeladors

(article complet)

La refrigeració

(article complet)

La congelació

(article complet)

Banys termostàtics

(article complet)

Banys d'aigua

(article complet)

Banys d'oli

(article complet)

Banys criogènics

(article complet)

Cambres de corrosió de grans dimensions

(article complet)

Cambres per a comparació de colors

(article complet)

Cabines de llum per a comparació de colors

(article complet)

Avaluació visual de les diferències de color

(article complet)

L’assaig humidostàtic

(article complet)

La prova Kesternich

(article complet)

Assaigs d'heladicitat de teules i rajoles

(article complet)

Curat provetes formigó

(article complet)

Assaig de proteccions anticorrosives

(article complet)

Cambres modulars

(article complet)

Proves d'estabilitat a la llum solar

(article complet)

Assaigs de solidesa a la llum

(article complet)

Assaigs de solidesa del color

(article complet)

Proves de solidesa del color

(article complet)

Cambres d'aclimatació

(article complet)

Recintes condicionats

(article complet)

Recintes climatitzats

(article complet)

Sales climatitzades

(article complet)

Cambres condicionades

(article complet)

Cambres climàtiques

(article complet)

Cambres d'altitud

(article complet)

Cambra de pols

(article complet)

Xenon test - Xenon tester - Sun test - Sun tester

(article complet)

La corrosió i la investigació científica

(article complet)

Corrosió - Classificació i definicions

(article complet)

Generadors d'ozó per a laboratori d'assaigs

(article complet)

Cambra de boira salina

(article complet)

Cambra de corrosió

(article complet)

Cambra humidostàtica

(article complet)

Cambra d'ozó

(article complet)

Cambra de corrosió adaptada

(article complet)

Cambra de corrosió estàndard

(article complet)

Cambres de gasos inerts

(article complet)

Corrosió microbiològica - Corrosió bacteriana

(article complet)

Ozonitzadors per a laboratori d'assaigs

(article complet)

Arqueologia subaquàtica - Conservació i restauració

(article complet)

Cambres de boira salina - Assegurament davant la corrosió

(article complet)

Pintures anticorrosives - Cambres de boira salina

(article complet)

La corrosió industrial

(article complet)

Proves accelerades de vida - Fiabilitat de productes

(article complet)

Assaigs d'altitud

(article complet)

Tremp criogènic - Brunyit tèrmic

(article complet)

Recobriments contra graffitis, resistents a la intempèrie

(article complet)

Els OPI i la nova Llei de Ciència i Tecnologia

(article complet)

Assaigs accelerats de fiabilitat

(article complet)

Sol.licitacions de resistència a la intempèrie – Envelliment ambiental

(article complet)

Plantes termosolars i energia solar fotovoltaica

(article complet)

Corrosió en calent i punt de rosada

(article complet)

Proves de corrosió amb cambres salines certificades

(article complet)

Recobriments anticorrosius – Assaigs de boira salina

(article complet)

Control humitat relativa assaigs elèctrics - Deshumidificació climàtica

(article complet)

Oxidació superficial - Corrosió intersticial

(article complet)

Acers inoxidables vs. Corrosió

(article complet)

Resistència a la intempèrie dels col.lectors solars

(article complet)

Proves de corrosió

(article complet)

Cambres d'ambients controlats

(article complet)

Caracterització de cambres climàtiques

(article complet)

Cambres de corrosió cíclica

(article complet)

La corrosió a la construcció

(article complet)

Aliatges de Zenc per augmentar la resistència a la corrosió

(article complet)

Cambres climatitzades

(article complet)

Desinsectació amb atmosferes controlades

(article complet)

Cambres de boira salina

(article complet)

Cambres per a proves de temperatura i humitat

(article complet)

El deteriorament fotoquímic

(article complet)

Assaigs climàtics

(article complet)

Curat del formigó amb cambres humides - Hidratació del ciment

(article complet)

Test solar accelerat

(article complet)

Test de corrosió salina

(article complet)

Test de corrosió Kesternich

(article complet)

Assaigs de captadors solars

(article complet)

Forns de tractament tèrmic

(article complet)

Assaigs dinàmics

(article complet)

Cambres de creixement

(article complet)

Estufes industrials

(article complet)

Estufes de laboratori

(article complet)

Cambres ambientals

(article complet)

Tractaments tèrmics

(article complet)

Corrosió galvànica

(article complet)

Corrosió sota tensió

(article complet)

Graus d'estanquitat

(article complet)

Assaigs de corrosió per a grans dimensions

(article complet)

Cambres de difusió de boira aquosa

(article complet)

Humitat saturada a clima constant

(article complet)

Cambres d'atmosferes modificades - Eliminació de xilòfags

(article complet)

Banys termostàtics especials

(article complet)

Cambres de buit

(article complet)

Cambra climàtica de cicles higrotèrmics

(article complet)

Envelliment per ozó - Cracking de cautxús i elastòmers

(article complet)

Entrenament olímpic amb cambres climàtiques - Bioclimatologia esportiva

(article complet)

Corrosió Kesternich SO2 - Assaigs humidostàtics

(article complet)

Cambres d'arc de xenó d'espectre solar

(article complet)

Certificació de mòduls fotovoltaics amb cambres solars

(article complet)

Cambres de radiació solar - Envelliment accelerat

(article complet)

Nova cambra de corrosió accelerada avançada per a l'INTA

(article complet)

Envelliment solar accelerat - Estabilitat a la llum

(article complet)

Intemperisme accelerat - Envelliment ambiental

(article complet)

Proves de Burn-in - Assaigs de cremat

(article complet)

Assaigs de resistència al gel

(article complet)

Resistència dels metalls davant la salinitat - Assaigs de corrosió

(article complet)

Congeladors per a laboratori - Cambres arcó

(article complet)

Estufes i forns de precisió per convecció forçada

(article complet)

Tractaments tèrmics - Cambres d'atemperació i condicionament

(article complet)

La fatiga tèrmica - Bancs d'assaigs de laboratori

(article complet)

Cambres de panells modulars desmontables

(article complet)

Humitat relativa - Saturació, condensació i punt de rosada

(article complet)

Atmosferes modificades - Cambres de simulació i assaigs

(article complet)

Resistència a la gelada - Normatives d'assaig

(article complet)

Calor seca i calor humida - Cambres d'assaigs

(article complet)

Simuladors climàtics de laboratori

(article complet)

Cambres higrotèrmiques per a assaigs de laboratori

(article complet)

Cambres d’assaigs de relaxació isotèrmica per a control de qualitat

(article complet)

Assaigs accelerats isotèrmics i no isotèrmics - Cambres d’estabilitat

(article complet)

La fossilització artificial accelerada al laboratori - Cambres de simulació

(article complet)

La intemperització artificial accelerada al laboratori – Assaigs meteorització

(article complet)

La heladicitat a la construcció - Assaigs de resistència a la gelada

(article complet)

Les malalties climatològiques i la simulació ambiental

(article complet)

Investigació mèdica ambiental amb cambres de simulació

(article complet)

Bioclimatologia - Cambres bioclimàtiques o fitoclimàtiques

(article complet)

Cambres atmosfèriques - Coordenades climàtiques espacials

(article complet)

Cambres d’humitat - Cambres climàtiques

(article complet)

Cambres psicromètriques per a investigació i assaigs

(article complet)

Bancs de proves de climes extrems

(article complet)

Cambres d’estabilitat climàtica

(article complet)

Cambres climàtiques amb tecnologia Peltier-Seebeck

(article complet)

Simulació climática sota flux laminar - Assaigs climàtics estàtics

(article complet)

Monitorizació i control d'energia solar - Cambres de simulació i analitzadors CCI

(article complet)

Assaigs de fotoestabilitat amb cambres de simulació solar CCI

(article complet)

Assaigs d'estabilitat amb cambres climàtiques CCI

(article complet)

Assaigs climàtics amb cambres de simulació ambiental

 

(article complet)

Assaigs de suro i aglomerats amb cambres climàtiques

(article complet)

Cambres d'assaigs de plàstics emprats en motors d'automoció

(article complet)

Cambres de simulació climàtica per a investigació proteòmica

(article complet)

Cambres d'assaigs de biodegradació de plàstics

(article complet)

Corrosió marina - Cambres d'assaigs accelerats

(article complet)

Assaigs de corrosió de motocicletes amb Cambres de Boira Salina CCI

(article complet)

Cambres de climes artificials i envelliment ambiental accelerat

(article complet)

Determinació data caducitat productes - Assagis multiclimàtics

(article complet)

Cambres Biclimàtiques - Clima Dual - Doble Clima Simultani

(article complet)

Cambres d'assaigs de Clima Constant CCI des de 1967

(article complet)

Cambres d'assaigs de corrosió per immersió alternativa

(article complet)

Influència de la bioclimatologia en la prevenció de riscs laborals

 

(article complet)

Proves d'esforç humà sota climes extrems - Monitorització bluetooth

 

(article complet)

Proves de fiabilitat de sistemes submarins - Cambres d'assaigs

 

(article complet)

La corrosió de l'alumini - Cambres d'assaigs CCI

 

(article complet)

Cambra climàtica lunar per a desenvolupar vida extraterrestre - Cambres de simulació CCI

 

(article complet)

Dia mundial de la Terra - Cambres de simulació climàtica CCI

 

(article complet)

Túnels de vent CCI - Assaigs de simulació climàtica

 

(article complet)

L'electricitat estàtica i l'home - Cambres climàtiques d'assaigs CCI

(article complet)

Potencial fotovoltaic versus desertificació - Cambres climàtiques d'assaigs

 

(article complet)

Noves cambres climàtiques de simulació solar CCI per a investigació fotovoltaica

 

(article complet)

Els camins de l'aigua - Cambres climàtiques d'assaigs

 

(article complet)

Televisors SONY i sostenibilitat. Cambres climàtiques d'assaigs

(article complet)

Sequera i desertificació a Espanya

 

(article complet)

La força del mar i la corrosió salina

 

(article complet)

Prova d'arrencada en fred d'automòbils amb cambres d'assaigs CCI

 

(article complet)

Declaració per a la creació i preservació de les diversitats climàtiques

 

(article complet)

L'Exposició Universal Zaragoza 2008 amb la sostenibilitat

 

(article complet)

La cambra climàtica del temps

 

(article complet)

Anormalitats climàtiques i protocol de Kioto

 

(article complet)

Cambres d'ozó. Fiabilitat dels frens ABS dels automòbils

 

(article complet)

Determinació de la resistència a la corrosió industrial i urbana amb cambres d'assaigs

 

(article complet)

Determinació de les xifres característiques IP d'estanquitat a la pols i a l'aigua

 

(article complet)

Prova d'efectivitat de l'armament bèl.lic amb cambres d'assaigs climàtics

 

(article complet)

Determinació de la resistència a la corrosió marina amb cambres d'assaigs

 

(article complet)

Es l'aluminosi encara un motiu de preocupació?

(article complet)

Com disminuir l'exposició a la radiació UV.

Article publicat a la revista Interempresas

(article complet)

Disminució dels efectes nocius del Sol per al ésser humà.

Influència de la vestimenta, l'indumentaria personal i la cosmètica en la reducció del risc d'exposició a les radiacions ultraviolades del Sol.

Estudi experimental realitzat amb una cambra de simulació solar CCI  XENOLAB-2500RA

(article complet)

Cambres climàtiques i d'assaigs tèrmics criogènics i l'experiència en simulació espacial, aplicable a l'obtenció d'eines de tall d'elevadíssima duresa

(article complet)

Cambres climàtiques d'assaigs d'estabilitat per a l'estudi del comportament dels productes cosmètics i els seus envasos en condicions climàtiques variables

Extracte de la ponència presentada pel Sr. Miguel Angel Beteta Garmendia en les jornades científiques d'Interacció Producte-Envàs organitzades per la Sociedad Española de Químicos Cosméticos

(article complet)

Cambres climàtiques d'assaigs d'estabilitat per a l'estudi del comportament dels productes farmacèutics i els seus envasos en condicions climàtiques variables

(article complet)

Noves cambres climàtiques d'assaigs d'estabilitat per a l'estudi del comportament dels productes alimentaris i els seus envasos en condicions climàtiques variables

(article complet)

Noves cambres climàtiques d'assaigs d'estabilitat per a l'estudi del comportament dels productes fitosanitaris i els seus envasos en condicions climàtiques variables

(article complet)

Noves cambres climàtiques CCI per a assaigs d'equips electrònics

(article complet)

Cambres climàtiques per a assaigs d'estanqueitat a la pols i a l'aigua per a la determinació de les xifres caracterísitques IP (i les seves homòlogues) d'equips exposats a la intempèrie

(article complet)

Cambra climàtica d'assaigs d'alt impacte tèrmic per a reproducció de xocs tèrmics sobtats

(article complet)

Noves cambres climàtiques per a l'acondicionamient de plàstics amb contingut d'humitat controlada

(article complet)

Estudi i investigació de materials de construcció amb cambres climàtiques i d'assaigs, i equips CCI

(article complet)

L'estudi del grau d'envelliment dels cautxús mitjançant cambres climàtiques d'ozó CCI

(article complet)

Sistemes avançats d'assaigs de corrosió accelerada amb cambres CCI per a l'estudi de materials metal.lics i recubriments

(article complet)

La simulació aeroespacial amb cambres climobàriques CCI per a la reproducció d'altitud i profunditat simultanejada amb fred, calor i funció climàtica

(article complet)

Noves cambres climàtiques d'assaigs per a l'investigació de pintures, recubriments i composites

(article complet)

Estudi i control de qualitat de sistemes i components eòlics, i la seva resistència a la corrosió marina, a l'envelliment solar, gel, desgel, pluja, estanquitat, etc., en les diferents latituds de la Terra i l'espai, amb cambres climàtiques d'assaigs desenvolupades per CCI

(article complet)

Estudi i control de qualitat de sistemes fotovoltaics, panells solars i el seu rendiment en funció de l'energia emesa pel Sol en les diferents latituds de la Terra i l'espai, amb cambres climàtiques d'assaigs desenvolupades per CCI

(article complet)

Assaigs i control de qualitat de cables, connectors i electrònica de seguretat amb cambres climàtiques d'assaigs CCI

(article complet)

Assaigs de fotoestabilitat de medicaments segons normatives ICH amb cambres climàtiques CCI

(article complet)

Assaigs d'estabilitat de medicaments segons normatives ICH amb cambres climàtiques CCI

(article complet)

Estudi d'estabilitat de begudes en envasos PET, enfront a les radiacions solars i canvis climatològics durant els emmagatzematges, el transport i la distribució, fins al consum, amb cambres climàtiques CCI

(article complet)

Envelliment climàtic accelerat i la simulació de condicions ambientals extremes amb cambres climàtiques d'assaigs CCI, per a l'estudi del comportament d'equips, materials i sistemes 

 

Inici

Petició oferta          Petició informació          Consulta