CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

QUALITAT

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

LA QUALITAT DE LA NOSTRA ORGANITZACIO ESTA CERTIFICADA

 I RECONEGUDA INTERNACIONALMENT

 

CCI va començar a desenvolupar cambres climàtiques d'assaigs, equips d'investigació climàtica i cambres d'envelliment ambiental accelerat, a l'any 1967. Amb això CCI es consolida com l'organització amb major experiència d'Europa en aquesta activitat.


 

CCI està certificada per al disseny, gestió de la producció, muntatge, calibratge, inspecció, comercialització i manteniment de cambres climàtiques i d'envelliment ambiental accelerat, estufes, forns, ultracongeladors, cambres de refrigeració, humidificació, assecatge i bancs de proves tèrmiques, segons UNE-EN ISO 9001:2008.


 

CCI posseeix el seu propi laboratori de calibratge, CCILAB, independent de la resta de l'Organització. Tots els patrons emprats per CCILAB, primaris i secundaris, estan certificats per laboratoris ENAC amb traçabilitat internacional i avalats per EAL, European Cooperation for Acreditation of Laboratories, complint-se rigorosament les prescripcions de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.

ACREDITACIO ENAC: Tota la documentació concernent al procés d'acreditació, es troba en poder de l'Entitat Nacional d'Acreditació ENAC, segons núm. d'expedient LC/241, estant el laboratori CCILAB formalment constituït en l'actualitat.


 

CCI és membre d'EUROLAB-Espanya, pertanyent a la Asociació Europea de Laboratoris d'Assaig.

 


 

CCI pertany a la Federación Española de Laboratorios de Calibración.

 


 

CCI compleix rigorosament les directives de seguretat en les màquines 2006/42/CE, baixa tensió 2006/95/CE i compatibilitat electromagnètica 2004/108/CE, adaptant-se permanentment a les noves legislacions i estenent per a cada equip el corresponent certificat de conformitat.


 

Tant CCI, com tot el seu personal, compleix amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals segons Reial Decret 1215/1997, garantint amb això la seguretat dels usuaris en tots els serveis post-venta realitzats a domicili.

 


 

CCI disposa d'un equip d'Assistència Tècnica capacitat i ensinistrat per a la resolució dels serveis en 24 hores.


 

CCI està inscrita en la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial amb el nombre REIC-080165417 per a grans instal·lacions i el seu manteniment.


 

CCI compleix amb el Reglament CE 2037/2000 concernent a la protecció de la capa d'ozó i el R.D. 208/2005 de residus frigorífics.

R134a

R404A

R23

R407C

 

Inici

Petició oferta          Petició informació          Consulta