CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Tipus de corrosió

 

 

 

Els tipus i corrosió més comunament considerats a nivell internacional són els següents:

Corrosió salina neutra:

La produïda per l'ambient marí sense presència de components àcids (pH al voltant de 7).


Corrosió salina àcida:

La produïda per ambients actius en els quals, a més de la presència de sals diverses tals com el ClNa, SO4Cu, etc., poden existir concentracions d'àcids, tals com l'àcid acètic procedent de les silicones emprades a la fusteria metàl·lica de l'alumini, àcid úric en granges, etc., per exemple.


Corrosió humida:

Aquesta generada per un medi actiu que es troba en fase líquida (aigua de mar, per exemple).


Corrosió seca:

Quan l'agent extern desencadenant no requereix específicament la presència d'un agent líquid (parell galvànic per contacte amb un altre metall, per exemple).

Corrosió uniforme:

Quan es produeix amb igual intensitat en la totalitat de les peces.


Corrosió localitzada:

Quan sol es produeix en una àrea concreta de les peces.


Corrosió per immersió contínua:

Quan els materials se submergeixen en medis líquids.


Corrosió urbana:

La generada per la contaminació procedent dels combustibles dels automòbils i les de les calefaccions en presència d'humitat.


Corrosió industrial:

La produïda per la contaminació procedent de les emissions dels processos industrials en presència d'humitat (boira àcida).


Acció corrosiva de la humitat:

Produïda per vapor d'aigua hiperoxigenat per microbombolleig d'aire, i per aigües amb excés de catió H+ residual com a conseqüència de l'ús de sistemes de tractament iònic.


Corrosió a altes temperatures:

Produïda als forns com a conseqüència de l'emanació de gasos oxidants, hidrogen procedent de molècules d'aigua en estat de vapor, sulfatació, carburizació, etc., a altes temperatures.


Corrosió microbiològica:

Provocada per la contaminació de bacteris aerobis i anaerobis existents en aigües amb altes concentracions salines, típiques dels mars i oceans, llacs salats i fosses salines. Les més significatives són les anomenades ferrobacteries.

Corrosió per interacció amb metalls líquids o dissolts:

Quan un metall líquid com el mercuri produeix una migració de l'altre metall interaccionat en forma d'amalgama. També pot produir-se quan els metalls entren en contacte amb solucions líquides que contenen altres metalls dissolts.


Corrosió per Cavitació:

La cavitació és un tipus particular de corrosió per erosió i és, freqüentment, la causa de picadures a les parets dels cilindres dels motors d'explosió.
La cavitació de la paret del cilindre es produeix quan bombolles d'aire a la superfície del mateix li treuen la pel·lícula protectora de rovell.


Corrosió per irregularitats geomètriques superficials:

També coneguda com "Crevice", es genera als porus, buits o fissures existents a la superfície dels metalls com a conseqüència de bombolles o defectes de recobriments sobre les esmentades concavitats, de manera que en l'interior dels mateixos penetren solucions liquides les quals actuen com un ànode concentrat capaç de desenvolupar el procés corrosiu.


Corrosió per picat:

També coneguda com corrosió per "pitting", està caracteritzada per l'aparició de petits punts de rovello fàcilment observables en àrees poc afectades per la corrosió. Es produeix per l'aparició de microànodes, els quals en interaccionar com a parell galvànic amb l'àmplia superfície catòdica de la peça, produeixen la dissolució puntualment localitzada del metall en l'esmentat punt (picadura).


Corrosió per fricció:

"Freeting" també denominada ocorre com a conseqüència de l'abrasió superficial generada per la fricció repetitiva entre metalls com conseqüència del moviment de mecanismes solidaris, de tal manera que en fer-se vulnerables les superfícies, es genera òxid en les erosions produïdes.


Corrosió galvànica:

Es produeix quan dos metalls, els potencials dels quals d'oxidació-reducció són clarament diferenciats, s'uneixen íntimament en presència d'un electròlit. En aquestes condicions es genera una autèntica pila galvànica en la qual l'ànode en rovellar-se comença a generar un flux electrònic amb el conseqüent despreniment progressiu de la superfície del metall.


Corrosió sota tensió:

Es produeix com a conseqüència de la combinació de dos efectes simultanis tals com un medi ambient corrosiu, unit a una tensió mecànica tal com a la produïda pels efectes continuats de tracció, flexió i torsió, etc.

El deteriorament superficial produït en tals condicions apareix en forma de microrroturas tals com a clivellaments progressius (fatiga per corrosió).


Corrosió Kesternich:

És la mateixa que la corrosió industrial. Consisteix en l'atac corrosiu produït pel SO2 en presència d'humitat saturada a condensació, sota condicions tèrmiques controlades.

Corrosió per immersió alternativa:

Es produeix quan les superfícies metàl·liques són periòdicament cobertes per l'aigua de mar, per exemple, a intervals repetitius provocats per l'onatge, marees, etc.


Corrosió climosalina:

També anomenada de cicles climàtics combinats amb boira salina. Es el que representa més fidelment el que succeeix en la realitat amb els cicles nocturns i diürns, on a la nit puja la humitat baixa el punt de rosada (clima humit), a trenc d'alba puja la temperatura i baixa la humitat (assecat), i alternadament es produeixen les deposicions de la boira salina dispersada pel mar.


Corrosió induïda:

Es la que no està causada de manera directa per l'agent primari que interacciona amb el metall en qüestió, sinó per la influència dels subproductes derivats dels esmentats agents primaris. Aquest tipus de corrosió també es denomina corrosió influïda. Es el cas de l'acció dels microorganismes biològics, els quals generen derivats metabòlics que desprenen components àcids, que, influeixen en la cinètica del procés de corrosió.


La simulació de tots els tipus de corrosió esmentats es realitza a les cambres d'assaigs de corrosió accelerada.


CCI ve desenvolupant des de 1967, sota la Certificació AENOR, cambres de simulació climàtica, entre les quals es troben les cambres d'assaigs de corrosió accelerada, en totes les versions, capaços de reproduir qualsevol ambient marí, industrial o urbà, que pugui trobar-se en condicions naturals o artificials i accelerar-lo a requeriment. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres per al Centre Nacional d'Investigacions metal·lúrgiques CENIM, pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científiques, Empresa Nacional Siderúrgica etc., i les companyies més rellevants del sector, entre altres entitats públiques i universitats diverses.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta