CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

MEDI AMBIENT

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

 

ECO/CLIMA® representa el segell de compromís de CCI Control de Qualitat amb la sostenibilitat.


Aquest compromís es basa en tres aspectes fonamentals: El desenvolupament d'equips de baix consum per optimitzar l'estalvi energètic, l'ecologia, i el reciclatge com a factor decisiu per a la protecció del medi ambient.


Sota aquestes premisses, l'objectiu mediambiental de CCI es centra en la lluita contra l'escalfament global per a la protecció de la vida sobre el nostre planeta.


Per aconseguir aquestes finalitats, els plans d'actuació posats en pràctica són els següents:


CCI compleix amb les prescripcions de la normativa de Gestió Mediambiental exigibles per la normativa UNE-EN ISO 14001:2004.


CCI té contractat un servei de recollida selectiva de tots els residus generats per l'organització, a l'exercici de cada activitat desenvolupada, havent-hi tots els procediments de fabricació certificats per AENOR segons UNE-EN ISO 9001:2000.

Els gasos frigorífics emprats a les cambres desenvolupades per CCI compleixen rigorosament amb els acords establerts en el Protocol de Kyoto per a la protecció mediambiental, i per tant són totalment ecològics.


Els aïllants tèrmics emprats són lliures de HCFCs i es disposa de fitxes de seguretat, toxicitat i tractament de residus, tant per a les pintures, com per a les resines, plàstics i composites.


En la lluita de CCI per la protecció dels nostres boscos, s'han eliminat els embalatges de fusta. Les cambres d'assaigs es lliuren amb camió particular, "porta a porta", amb assegurança a tot risc i sense necessitat de l'ús de productes que danyin el medi ambient.

 

 

En el seu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, CCI projecta, dissenya i desenvolupa totes les cambres sota el principi de l'ECOLOGIA i de l'ESTALVI ENERGETIC.


El segell ECO/CLIMA
® porta implícits uns procediments de fabricació tals que permeten estimar una reducció de consum energètic entorn del 40% respecte a altres equips similars.


Aquest estalvi d'energia, no solsament suposa un factor interessantíssim per a l'economia dels usuaris de cambres climàtiques d'assaigs, les quals solen normalment funcionar ininterrompudament durant llargs períodes, sinó que a més, junt amb els procediments de fabricació emprats, representa una reducció d'aproximadament un 23% de les emissions equivalents de CO2 a l'atmosfera respecte a altres cambres d'assaigs.


Les premisses fonamentals per aconseguir aquest tipus de cambres d'assaigs de BAIX CONSUM, es basen en:

 

1

   L'ARQUITECTURA DEL PRODUCTE


Cambres tèrmicament estanques i, per tant, exemptes de fuites frigorífiques i calorífiques.
 

2

   L'ORGANIZACIO ELECTRONICA I DELS AUTOMATISMES


L'ús dels autòmats programables (PLCs) i de la utilització de programadors de fabricació pròpia personalitzada (no reguladors de mercat de sèrie per a ús múltiple), garanteixen l'absència d'inèrcies tèrmiques, tant en fred com en calor i redueixen el treball de la maquinària de potència, amb el corresponent estalvi energètic.

Els sistemas d’il.luminació per a l’observació de l’interior són de baix consum (llum freda) i en les grans cambres s’activen automàticament al obrir les portes i es desconecten al tancar-les, sense intervenció humana, amb la qual cosa es impossible que puguin romandre innecessàriament connectades, reduint considerablement la despesa energètica. 

3

 

 EL EMPLEO DE AISLANTES INYECTADOS DE ESPESOR OPTIMIZADO

 Y ALTA DENSIDAD

 


L'ús d'aïllants tèrmics injectats d'àmplia grossor i alta densitat, fa que una cambra d'assaigs CCI, amb la meitat de potència, tingui el mateix rendiment, rangs tèrmics fred/calor i velocitats de rampa calorífica i frigorífica, idèntics i fins i tot superiors a les d'altres equips amb el doble de potència instal·lada, però amb aïllants de baix preu mal projectats i amb coeficients globals de transmissió de calor inadequats. A més, solsament el fet d'eliminar les pèrdues tèrmiques, fa que els grups frigorífics i calefactors treballin en períodes de temps molt reduïts i de forma alternativa, solsament mantenint el control feed-back. Amb això les avaries són mínimes i per tant la vida dels equips s'allarga enormement.

Aquesta clar que la política d'emprar aïllants de baixa qualitat i mancar de despeses de I+D, rebaixa substancialment els costos, redueix la mà d'obra i facilita molt una fabricació basada mes en els resultats comercials que en la solidesa tecnològica, però solsament una enginyeria seriosa i responsable com la que desenvolupa CCI, pot garantir la sostenibilitat, millorar l'economia de l'usuari i en definitiva, lluitar contra l'escalfament global i pal·liar els efectes del canvi climàtic.

 

Les cambres climàtiques d'assaigs CCI són les que menys consumeixen del mercat i les més respectuoses amb el medi ambient.

Exigeixi cambres climàtiques d'assaigs ecològiques de baix consum, avalades pel segell de CCI, ECO/CLIMA®.

 

Inici  Tornar

Petició oferta          Petició informació          Consulta