CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

CARACTERISTIQUES GENERALS CONSTRUCTIVES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Tots els procediments constructius desenvolupats per CCI es troben protegits per les següents cobertures:

 

 

1)

Compliment rigorós de les normatives CE de seguretat a les màquines. Tots els equips van acompanyats del corresponent certificat de conformitat.

 

 

 

2)

Tot el personal implicat en els processos productius està subjecte a la Llei de Prevenció de Riscs Laborals:

Rep formació contínua en matèria de seguretat, impartida per entitat acreditada externa.

Disposa de tot tipus de proteccions laborals, en funció de les tasques realitzades.

Està sotmès a reconeixements mèdics anuals.

La documentació acreditativa es troba a disposició dels interessats.

 

 

 

3)

Totes les activitats desenvolupades per CCI estan certificades per AENOR conforme a la normativa UNE-EN ISO 9001:2008, tant per a la fabricació, com per a les instal.lacions i la prestació de serveis tècnics a domicili.

 

 

 

4)

CCI disposa de Pòlissa de Responsabilitat Civil suficient, per a fer front a qualsevol esdeveniment imputable a la responsabilitat del fabricant.

 

 

 

5)

La filosofía de fabricació està basada en l'ecologia i el medi ambient. Els equips prioritàriament són de baix consum, per garantir el màxim estalvi energètic, tant en favor de l'usuari, com per lluitar contra l'escalfament global del planeta.

 

 

 

 

  MATERIALS CONSTRUCTIUS I MITJANS DE MECANITZACIO

 

 

De forma general el material emprat per a la construcció dels interiors, portes, estructures bàsiques, dipòsits i cargols, és sempre acer inoxidable de la màxima qualitat, amb alt contingut a Cr, Mo i Mn, el qual forma una barrera densa de protecció, proporcionant la màxima resistència a l'acció química dels agents externs i protegint de l'oxidació intersticial.

 

A les cambres d'assaigs d'ambients no corrosius s'empra l'acer inoxidable AISI 304 (18/8), a les cambres climàtiques d'ambient humit s'empra l'acer inoxidable AISI 316 (18/8-2), en cambres climàtiques amb alliberament de traces actives s'empra l'acer inoxidable AISI 316-L i AISI 316-Ti, (anomenats com a acers navals per la seva il·limitada resistència a la corrosió marina) tots ells antimagnètics, acers refractaris, aluminis anoditzats, bronzes, recobriments diversos, etc., i en cambres de corrosió, s'empren composites orgànics i recobriments teflonats.

 

CCI disposa dels certificats de qualitat dels materials emprats i els acers contrastats, a disposició dels interessats.


La planxa d'acer inoxidable cobreix espessors de fins a 5 mm, en funció del tipus d'estructura, i pot ser de tipus setinat, vibrat mat o polit mirall, segons l'aplicació. Per protegir els acabats durant la seva manipulació, tota la planxisteria està recoberta de film adhesiu de PVC, el qual es retira en finalitzar el procés de mecanització.


Per a la mecanització s'empren modernes màquines de tall per làser, plegadoras i soldadores informàticament controlades, mitjançant CAD de màxima precisió.

 

Els compartiments d'assaig de les cambres compactes estan estanqueitzats hermèticament mitjançant soldadura per gas Argó pel mètode de plec a fi d'aïllar les zones de transició tèrmica oxidables i per garantir la inexistència de fuites.


Les bases de les cambres d'assaigs poden ser reforçades per suportar càrregues d'assaig de fins a 20.000 Kg, amb els corresponents coeficients de seguretat preceptius, en funció de l'aplicació.


Els dissenys estructurals són múltiples a fi d'adaptar-se, tant a les preferències de l'usuari, com als requeriments d'assaig i infraestructures (restriccions dels accessos, limitacions d'espais d'ubicació, etc.). Si bé CCI té per norma facilitar la fabricació personalitzada "a mida", les execucions més habituals són les següents:

 

 

1)

1)   Cambres amb panell de programació frontal lateral, situat a l'alçada de la cara d'un observador d'estatura mitjana.

 

 

 

2)

1)   Cambres amb panell de programació lateral esquerra o dret, situat a l'alçada de la cara d'un observador d'estatura mitjana.

 

 

 

3)

1)   Cambres amb panell de programacío a la part superior, inclinat, fàcilment accesible a la mà d'un observador d'estatura mitjana, en el cas de cambres de petit tamany, i mitjançant graons en el cas de cambres grans.

 

 

 

4)

1)  Cambres amb panell de programació a la part inferior. Solsament aconsellable en el cas de grans limitacions d'accesos.

 

 

 

5)

1)   Cambres de sobretaula. Solsament aconsellables en el cas d'impossibilitat absoluta d'espai disponible per a ubicar cambres de rodes, per raons de mobilitat, mantenimient, confortabilitat ambiental de l'entorn i seguretat.

 

 

  6)

1)   Cambres amb maquinària i/o armari de maniobra perifèric, allunyats del recinte d'assaig.

 

 
  7)

1)   Cambres amb control remot a distància.

 

 
  8)

1)   Cambres de construcció modular mitjançant panells desmontables, amb diverses configuracions i sense límit de tamany.

 

 

En tots els casos les estructures base estan formades per tub normalitzat o doble angle d'acer de resistència a l'impacte de 30 Kg (Charpy) i resistència a la tracció de fins i tot 20 Tm, amb envoltant exterior en xapa d'acer de fins i tot 5 mm d'espessor, amb passivació d'alta qualitat, acer galvanitzat a cop calent amb els seus corresponents decapatges, i acers inoxidables rectificats.

 

 

  PINTURES I RECOBRIMENTS

 

 

Per a la pintada de les estructures, en les fases de desgreix, imprimació, prelacat i lacat final, es disposa de forns de curat, a fi de proporcionar una òptima duresa als acabats, a més de garantir la màxima resistència a la corrosió. Aquest tractament és molt important en el cas de les cambres que treballen amb humitat, i també en previsió de de llocs d'ubicació agressius, com és el cas de zones pròximes al mar, atmosferes industrials, etc.


Aquest capítol és molt important, ja que quan les pintures són deficients i els tractaments poc acurats, comuns en els equips de baix preu, generalment solen ocultar defectes que solsament apareixen després d'un cert període d'utilització, amb les habituals conseqüències de desperfectes superficials per la corrosió, despreniment, etc., i un aspecte tan deficient que no fa més que desprestigiar a la marca, a l'usuari i escurçar la vida dels equips.


Les característiques de les pintures de recobriment són les següents:

 

 

-

Porta d'accés: Color blau safir RAL 5015.

 

 

 

-

Cos general de les cambres: Color gris clar perla RAL 9002.

 

 

 

-

Panell de control anoditzat negre recobert de policarbonat, amb serigrafía en color taronja RAL 2004.

 

 

 

-

Interior cambres de boira salina i porta: Color taronja RAL 2004.

 

 

 

-

Cambres modulars: Blanc “pirineu” SM satinat.

 

 

 

-

Descripció: Esmalt de poliuretà alifàtic de dos components, altament resistent i sòlid a la llum. Classificat com a “ignífug”, no inflamable M-1 (segons UNE 23.727).

 

 
 

-

Pes específic: 1,3 +/- 0,05.

 

 
 

-

Espessor sec: 40 micres per capa.

 

 
 

-

% sòlids en volum: 44% +/- 1%.

 

 
 

-

Temps de reacció prèvia: 10 minuts a +20ºC.

 

 
 

-

Duresa: 200” Persoz.

 

 
 

-

Adherencia: P. Nº 4.

 

 
 

-

Impacte: Directe (bola 12,75) 70%. Invers (bola 1,25) 60%.

 

 
 

-

Embutició Erischen 8 mm.

 

 
 

-

Espessor mitjà: Pel.lícula prelacada 300 micres. Esmalt texturat final 500 micres.

 

 

Els colors corporatius de CCI van ser adoptats fa 30 anys i són definitoris de la personalitat de CCI: Colors blaus i blancs, suaus, tranquils, elegants, nets i frescos que denoten serenitat i pulcritud en les tasques, així com un tarannà assossegat i cordial en les relacions amb els clients.


Per desgràcia, determinats competidors sense escrúpols, mancats d'idees, es dediquen a copiar-los, igual com conceptes, frases literals, expressions exclusives de CCI, així com altres aspectes tècnics, instrumentals i de tecnologia, etc., no sabem si en un afany de crear confusió, per benefici propi, o simplement per la seva obsessió per arrossegar el saber fer aliè.


L'assessora jurídica de CCI està demanant proves i estudia detingudament els moviments relacionats amb el plagi i la usurpació, a fi de prendre les mesures pertinents en el moment opor
tú.

 

 

 

  AÏLLAMENT TERMIC

 

 

Aquest és un capítol d'extraordinària importància i que cal desenvolupar amb rigor tècnic, cosa que per desgràcia, sol ser inhabitual. Quan els aïllants tèrmics són correctes, s'eviten les pèrdues tèrmiques, es guanya en precisió, estabilitat, rapidesa de recuperació tèrmica, estalvi d'energia, reducció d'avaries, i protecció del medi ambient.


Després de molts anys d'experiència, l'equip tècnic de CCI ha aconseguit optimitzar un sistema de disseny exclusiu tal que li ha permès desenvolupar cambres ecològiques de baix consum, per a aplicacions altament exigents, que molt pocs fabricants al món realitzen, pel seu elevat grau de complexitat, i que en al cas de CCI són desenvolupades amb el màxim èxit des de fa gairebé 40 anys. Entre aquest tipus de cambres d'altes prestacions es troben les aplicacions aeroespacials a 197 graus sota zero (-197ºC) amb gradients de refredament de fins i tot 100ºC/min., i amb xocs tèrmics de fins i tot 400ºC, entre d'altres.

 

Calor

 

En el cas de la calor, el sistema d'aïllament està basat en l'obtenció de coeficients globals de transmissió de calor optimitzats, aconseguits mitjançant la utilització intel·ligent de sistemes mixtos formats per diverses capes de fibres silícies, grafitadas, compostes, etc., de tal manera que s'aconsegueixen coeficients globals de transmissió de calor de fins i tot K=0,0000012 (tecnologia satelitaria). Amb l'ús dels dissenys intel·ligents es garanteixen pèrdues menyspreables, mínims consums i una extraordinària reproducibilitat interior.

 

 

 

Fred

 

En el cas del fred, donada la seva importància en el cost d'inversió en maquinària i d'estalvi energètic, és on CCI ha bolcat més els seus esforços fins a arribar a aconseguir la màxima optimització possible, fins i tot tal punt que les cambres de CCI són les de més baix consum del mercat. El secret està en les ruptures de ponts tèrmics, espessors i densitats adequades, composicions de nova generació, i estanqueització màxima.


A més de les noves fibres utilitzades en la tecnologia aeroespacial, el component majoritari és el poliuretà injectat. Quan el poliuretà polimeritzable bicomponent és injectat, aquest cobreix tots els llocs de l'espai assignat a aïllant, cosa que no succeeix si es col·loquen plaques soltes senzilles manualment, ja que entre elles existeixen grans fuites a mesura que transcorre el temps, ja que aquestes no són dimensionalment estables.


Aquest material està format per un monòmer que catalitza a la temperatura ambient formant una escuma rígida (de gran densitat amb el mètode emprat a CCI), formant microcel·les de mida inferior a 0,001mm que emmagatzemen molècules de gas ecològic lliure de HCFCs, el coeficient de transmissió del qual arriba a ser de fins 0,0079 és a dir, aproximadament una tercera part del coeficient de transmissió de l'aire.


Aquest valor situa els aïllaments emprats per CCI molt més lluny que les de qualsevol altre material clàssic, i per això s'assoleixin valors de coeficients de transmissió tèrmica de fins 0,012 en funció de l'espessor.

 

Les característiques del nous poliuretans emprats per CCI són les següents:

 

 

-

Densitat compresa entre 35 i 45 Kg/m3 segons tipus de cambra.

 

 

 

 

-

Catàlisi lenta.

 

 

 

-

Coeficient de conductivitat tèrmica  λ = 0,0163 Kcal/m2hºC.

 

 

 

 

-

Estabilitat indefinida, ja que no envelleix.

 

 

 

-

Impermeable a l'aigua.

 

 

 

-

No facilita el creixement de fongs ni bacteris.

 

 

 

-

No atreu als rosegadors.

 

 

 

-

Alta resistència a l'atac d'àcids i àlcalis diluïts, així com d'olis i disolvents.

 

 

 

-

Coeficient de dilatació lineal 0,0002 mm/ºC.

 

 

 

-

Resistència tèrmica des de -200ºC fins +150ºC.

 

 

 

-

Alta resistència a l'aigua (s'empra en flotadors de reglament marítim).

 

 

 

-

Alta resistència a la penetració de vapor d'aigua: 0,68 gr/m2 en 24 hores, amb diferencial de pressió d'1 mm de Hg per a una placa de 100 mm de espessor.

 

 

Totes les qualitats esmentades d'aquest aïllant tèrmic el fan el més apreciat a nivell mundial per ser el que més avantatges ofereix, respecte de la resta dels aïllants existents en l'actualitat. Però amb una important condició: Imprescindiblement ha de ser injectat.


CCI injecta pel procediment de l'alta densitat, excepte en les àrees assignades per a manteniment, en el cas de la qual es practiquen finestres d'accés aïllades mitjançant blocs desmuntables.

 

 

 

  DETALLS GENERALS CONSTRUCTIUS

 

 

Graelles i safates

 

Llevat que s'indiqui el contrari, i de forma general, les cambres d'assaigs CCI van dotades interiorment de sistemes de sustentació de graelles o safates a diferents altures, per a la col·locació de les mostres. Aquests sistemes estan construïts en acer inoxidable i poden ser fabricats, bé mitjançant guies fixes situades a diferents altures, o bé mitjançant sistemes de cremallera que permeten regular l'altura|alçària en múltiples posicionaments.


Tant les graelles com les safates es construeixen totalment en acer inoxidable antimagnètic.

Les graelles estan formades per barnilles massisses soldades mitjançant argó i, si bé són sistemes costosos, tenen l'avantatge de tenir una gran superfície d'hiperventilació, garanteixen l'homogeneïtat tèrmica, i són molt robustes, podent reforçar-se en proporció amb la sustentació de les càrregues a suportar.


Les safates al contrari són molt més econòmiques, però encara sent perforades, ofereixen un gran fre al pas de l'aire i són molt més fàcils de deformar; per tant solsament són recomanables en el cas de col·locació d'objectes molt petits, sempre que no es puguin col·locar en contenidors o altres recipients adequats (cas de llavors, etc.).

 

Portes

 

Les portes d'accés estan construïdes mitjançant doble esglaó de tancament hermètic laberíntic, la qual cosa garanteix l'estanquitat tèrmica i psicromètrica a la perfecció. Evidentment una porta plana és substancialment més econòmica, però no és recomanable, llevat d'en el cas d'estufes simples.


En cada un dels esglaons hi ha una ruptura de pont tèrmic, realitzada mitjançant composites aïllants, tant a la porta per si mateix, com en el cos de cambra. A més, resistències elèctriques flexibles de baixa tensió amb recobriment de tefló, eviten la transmissió de fred a l'exterior, amb la garantia afegida d'evitar la condensació i la formació de gel (en el cas de cambres amb refrigeració). A més l'hermeticitat es garanteix mitjançant la ubicació de diverses juntes perifèriques d'estanquitat construïdes en perfil de silicona especial d'alta temperatura, de gran flexibilitat (alta tecnologia actual, color negre que no canvia de color, intercanviable, inagrietable a causa que no perd l'elasticitat en el temps, etc.).


Les portes de CCI van dotades de frontisses robustes i tancaments de pressió potents, graduables a voluntat, a fi d'ajustar el grau d'estrenyi en funció dels requeriments. També poden ser dotades de pany a clau.


L'espessor d'aquestes portes d'accés és sempre generosa i depenent de les característiques de la cambra, oscil·la entre els 100 mm i els 300 mm.


Les ferramentes, tals com frontisses, manetas, tiradors, nanses i tancaments, es construeixen en acer inoxidable, bronze cromat, fosa d'alumini, plàstics i composites, etc., segons els casos.


Els tancaments, a més dels ja esmentats de pressió graduable, poden ser de diversos tipus, tals com d'accionament per volant o palanca (cambres de buit), de maneta, de cremona i falleba (portes de grans cambres), pneumàtics o hidràulics (portes automatitzades), per baioneta, etc., existint una extensa varietat, segons el tipus d'execució de cambra, podent incorporar sistemes de bloqueig de seguretat automatitzat en el cas de cambres amb atmosferes perilloses (solsament es permet l'obertura quan el sensor detecta absència de gasos), panys a clau, retramesa de senyals d'alarma, etc.

 

A les cambres d'assaigs amb humitat, en la part frontal sota les portes d'accés, s'ubica una cubeta inserida en l'estructura inferior, construïda en acer inoxidable, dotada de conducte d'evacuació directa al desguàs a fi d'eliminar el condensat produït en efectuar l'obertura de la porta.


Com a mesura de seguretat i d'estalvi energètic, totes les portes van dotades de sistemes automàtics de desconnexió/connexió en efectuar les operacions d'obertura i tancament.

 

Finestres

 

Per a possibilitar l'observació de l'interior, es construeixen finestres transparents multifulla, en vidre pyrex, securitzats (vidre temperat irrompible), amb filtres de protecció UV selectius (cas de simulació solar), quars (altes temperatures o emissió IR), blocs blindats (buit/pressió), policarbonat antiprojecció, etc., segons els casos, i amb recambres autodessecades o calefactadas, en evitació d'entelaments.


Les dimensions d'aquestes finestres poden ser de qualsevol mida i format, si bé els estàndards més comuns són: 300 x 200 mm, 400 x 300 mm, 500 x 400 mm, 500 x 500 mm, 600 x 500 mm, 1000 x 500 mm, 1000 x 300 mm i 1200 x 500 mm.


El límit de resistència tèrmica pot estar comprès entre -200ºC i +1.200ºC en funció del disseny.


Aquestes finestres estan formades per blocs consistents en vidres múltiples de 4,6,10,12 i 20 mm d'espessor, segons els casos, amb recambres intermèdies delimitades per perfils buits d'alumini multiperforats, d'espessors 6, 8, 11 i 15 mm omplerts amb material higroscòpic calent al buit, amb segellament integral mitjançant massilla antitèrmica reticulable d'altes prestacions. El nombre de recambres oscil·la entre 1 i 20 en funció dels límits extrems de temperatura i les prescripcions de la normativa de seguretat CE aplicable.


Sempre que s'instal·len finestres transparents, en el cas de baixes temperatures, s'incorporen resistències calefactores de baixa potència, d'alimentació constant o autorregulables, per evitar l'entelament per condensació.

 

Il.luminació

 

Per facilitar l'observació de l'interior de les cambres, s'ubiquen sistemes d'il·luminació comandats des del plafó de control, a les cambres compactes, i accionables automàticament en obrir les portes de les grans cambres.

Els sistemes d'il·luminació són de diversos tipus, en funció de les aplicacions, dimensions de les cambres i variables d'assaig.

A les cambres compactes el sistema més perfecte, el més segur i de manteniment mínim, consisteix en la ubicació de focus horitzontals amb tubs de llum freda, protegits mitjançant carcassa d'acer inoxidable dotada de reflector especular, situats a la part superior de les finestres. Aquest sistema garanteix l'absència de curtcircuits per afectació d'humitat, s'allarga molt la vida de les làmpades, el consum és mínim, i la reposició s'efectua fàcilment i sense necessitat d'obrir la porta de la cambra.

A les grans cambres s'instal·len focus de baix consum amb carcasses protegides conforme al grau d'estanquitat IP 65. La capacitat lluminosa es dissenya en funció de l'aplicació i prestacions.

En aquestes grans cambres, la llum s'activa i desactiva automàticament en les operacions d'obertura i tancament de les portes d'accés.

 

Passamurs

 

La instal·lació de passamurs per a la comunicació amb l'interior es pot realitzar a qualsevol de les parets del recinte d'assaig, i fins i tot a la porta d'accés, permetent introduir cables d'alimentació, sondes de control, canonades, accionaments, etc. Aquests passamurs normalment són de 50 mm i de 100 mm de diàmetre, en funció dels requeriments.


Quan els equips sotmesos a assaig hagin d'estar alimentats elèctricament, dissipant energia calorífica, s'instal·len a més clavilles connectores comunicades amb els sistemes de seguretat intrínsecs del control central, de manera que en cas de desconnexió per sobretemperatura, també es desconnectarien els instruments assajats, evitant amb això un aportament incontrolat de calories a l'interior de la cambra d'assaig.


Si és necessari realitzar intervencions manuals en l'interior, s'instal·len dos passamurs a la porta d'accés, sota la finestra d'observació, a fi d'introduir els braços, pinces, estris, etc., per a la manipulació dels objectes.


Els passamurs es construeixen sota el principi de la "ruptura de pont tèrmic" per evitar tant les fugues tèrmiques, com condensacions o formació de gel, cremades, etc. Per a això s'empren casquets tornejats d'acer inoxidable interior i exteriorment, amb un intermedi en tefló per interrompre el flux tèrmic per conductivitat.


Aquests passamurs van dotats de taps diversos construïts en materials antitèrmics tals com a sílicona semirígida, escuma de silicona flexible per permetre l'accés de cables, tefló rígid i altres sistemes especials dissenyats en funció de cada aplicació.


Aquest sistema de tapada dels passamurs és molt important per garantir l'absència de pèrdues tèrmiques, evitar cremades amb programes de calor i formació de gel o condensacions a baixes temperatures.

 

Rodes de desplaçament, potes de sustentació i ancoratges

 

A excepció de les grans cambres i equips de sobretaula sense peanya, totes les cambres CCI van dotades de rodes multidireccionals. Aquestes rodes poden estar dotades opcionalment de frens per a la immobilització dels equips.

Les rodes insta.ladesl són de gran robustesa i es construeixen amb superfícies de rodament de poliamida, resina fenòlica o acer inoxidable, en funció de l'aplicació.

El sistema de rodaments de boles permet la mobilitat de l'equip amb el mínim esforç.

La seva duresa les fa indeformables i estan previstes per a suportar fins a 5.000 kg sobre el pla, segons model i grandària de cambra.

El diàmetre pot estar comprès entre 80 i 150 mm en cambres convencionals.

En casos especials s'instal.len rodes acanalades per circulació sobre rails.

Quan es requereix l'anivellament o immobilització dels equips, a més de les rodes, s'instal.len potes regulables en alçada. També és possible utilitzar potes anclables a terra de la nau d'ubicació.

En cas de sol licitud expressa per part dels usuaris, quan les cambres són de grans proporcions, o quan els accessos es troben a grans altures, les cambres poden ser dotades de argolles superiors, desenroscables, per a la sustentació des de les grues d'elevació. La resistència d'aquestes argolles és proporcional al pes dels equips.

Per als equips de sèrie i accessos convencionals, aquestes argolles no són necessàries pel fet que CCI realitza els enviaments "porta a porta" mitjançant camions particulars dotats de plataformes elevadores. No obstant això, si el cas ho requereix, es fa ús de eslingues tèxtils per a sustentació superior.

 

Serveis i accesos

 

Generalment, en la part inferior del darrera s'ubiquen tots els serveis d'alimentació d'aigua (en cambres amb humitat), desguassos, de renovació d'aiga i d'evacuació de condensats, preses d'aire comprimit, gasos i altres serveis auxiliars requerits en funció de les aplicacions. També es situa el cable d'alimentació elèctrica i la placa de característiques, conforme a la normativa CE de seguretat en les màquines.

 

Els requeriment de connexió amb el lloc d'ubicació són:

 

Desguàs d'1” de diàmetre col.locat en el terra, o el més baix possible per a l'evacuació per gravetat. En cas d'impossibilitat de desguàs baix, s'instal.len bombes de buidatge.

 

Clau de pas d'aigua de la xarxa amb connector roscat tipus"rentadora convencional" per a la connexió del tren de tractament d'aigua. Situació a mitja alçada.

 

Armari d'escomesa elèctrica protegida amb magnetotèrmic/diferencial, conforme al reglament de seguretat vigent. Ubicació preferent per sobre d'1,5 m des del terra i a la mínima distància de l'equip. Generalment la manguera elèctrica d'alimentació dels equips es suministra sense endoll, amb la finalitat de que l'usuari pugui col.locar el que sigui compatible amb el seu armari d'escomesa.

 

Com a execució estàndard, tots el sequips CCI posseeixen amplies comportes d'accés, tant als elements fonamentals de la cambra, com a la zona de maniobra elèctrica i de maquinària on es troben tots els automatismes i sistemes de control, regulació i seguretat, conferint la màxima folgança i comoditat d'actuació per al servei tècnic de manteniment. Les tapes d'accés a maquinària  frigorífica són hiperventilades amb la finalitat de garantir la refrigeració del compartiment i la disipació del calor generat per les unitats condensadores i els compressors.

 

És de destacar que en les grans cambres, les unitats condensadores s'ubiquen en l'exterior del recinte del laboratori, amb la finalitat de reduïr espai físic i eliminar l'aportació de calor i soroll a l'entorn. Si això no és possible, a més de l'adeqüació  del recinte d'ubicació, es procedeix a l'insonorització dels compartiments de maquinària amb la finalitat de reduïr al màxim la pressió sonora.

 

Panell de control i regulació

 

Els panells de control, regulació i indicació poden estar situats en el frontal esquerra, frontal dret, frontal superior (sobre la porta), frontal inferior sota la porta (opció poc recomenable per raons de seguretat), paret lateral dreta, paret lateral esquerra i perifèric per a control remot. També es possible el control a distància informàticament.

 

En el cas dels panells laterals, aquest es situen a l'alçada mitjana dels ulls de l'bservador d'estatura 1,70 m. En els casos de panells sobre la porta, es col.loquen amb una inclinació que permet la fàcil observació i manipulació de l'observador.

 

Opcionalment, aquests panells de maniobra poden situar-se empotrat i protegits mitjançant porta transparent amb tancament amb clau, amb la finalitat de poder observar tots els paràmetres de control, però evitant les manipulacions extranyes o indesitjades i assegurant-se de la no alteració dels programes introduïts.

 

Aquest sistema és molt interessant quan s'assajan mostres sensibles o perilloses, i en el cas d'ubicación de les cambres en lloc de pas de molt personal o de gran aglomeració de gent, com sol ser freqüent en el recintes d'universitats, per exemple.

 

Aigua d'alimentació

 

En les cambres amb humitat, l'alimentació d'aigua és absolutament automàtica i autònoma, mitjançant dispositius electrònics de nivell comandats des dels autòmats programables, els quals permeten activar i desactivar les electrovàlvules de buidatge i ompliment, de forma totalment intel.ligent, en funció dels programes establerts i dels límits de seguretat de temperatura d'ebullició i de congelació. Totes aquestes maniobres es visualitzen en el panell frontal mitjançant leds lluminosos indicatius de "nivell màxim" (verd) i de "nivell mínim" (vermell). Paral.lelament actuen els sistemes de seguretat contra falta d'aigua: Desconnexió de calefacció, avís lluminós, desconnexió d'equip, etc.

Encara que els interiors de les cambres climàtiques CCI estan construïts totalment en acer inoxidable AISI 316 L contrastat mitjançant certificat d'autenticitat, amb soldadures a l'argó mitjançant elèctrodes igualment d'AISI 316-L, i els intercanviadors, resistències, sensors, etc., són igualment resistents a la corrosió, s'aconsella la utilització d'aigua desmineralitzada, no només per evitar la producció d'incrustacions calcàries que podrien fer disminuir l'eficàcia les resistències calefactores a llarg termini, sinó també per evitar la proliferació de microorganismes i males olors.

CCI subministra trens de tractament d'aigua adaptats a les capacitats de cada cambra, i amb la possibilitat d'instal.lar un by-pass per a altres usos de laboratori. Aquests trens van al seu torn dotats de resistivímetres de control, prefiltres de retenció de partícules sòlides i filtres d'absorció de matèria orgànica.

 

Recirculació d'aire

 

L'aire del recinte d'assaig és impulsat en circuit tancat, a través de de les recambres envoltants, en règim de turbulència o en règim laminar segons els requeriments.

Tant la velocitat de recirculació com el cabal, o nombre de renovacions per unitat de temps, es calculen minuciosament i es controlen experimentalment mitjançant anemòmetres calibrats i venturímetros de control.

Si bé existeixen ocasions en què la transmissió de calor s'ha d'efectuar per convecció natural, excepcionalment, de manera general, i en virtut dels principis anteriors, les cambres CCI treballen majoritàriament per convecció forçada.

Els motors dels electroimpulsors, majoritàriament es col.loquen en situació "Ex", és a dir, separats del recinte intern i sense cap contacte amb el mateix, excepte els eixos de les hèlixs, els quals s'aïllen mitjançant guàrdies de tefló.

Les hèlixs es protegeixen mitjançant reixetes d'acer inoxidable, d'acord amb la normativa CE de seguretat en les màquines.

La velocitat de circulació d'aire i el cabal, depèn de diversos factors constructius, així com de les potències dels motors, el nombre d'ells, la seva disposició, el diàmetre de les hèlixs, la forma i l'angle d'atac de les pales i el nombre de revolucions dels motors.

Mitjançant els variadors de velocitat dels motors, podem modificar a voluntat tant la velocitat de recirculació com els cabals d'aire recirculant.

Les velocitats d'aire poden variar entre 400 m/min i 800 m/min, en cambres convencionals. Els cabals poden aconseguir volums de recirculació compresos entre 300 i 10.000 m3/h en funció de les dimensions de la cambra i dels requeriments d'assaig. Per descomptat, en el cas dels túnels de vent aquests valors es poden incrementar considerablement.

L'aire recircula a través de les recambres, paral.lelament al sentit de gir dels electroimpulsors, formant una envoltant que escombra en sentit ascendent tota la superfície mostral del recinte d'assaig. La perfecta aerodinàmica de la recirculació de l'aire compensa les pèrdues de càrrega trobades durant el seu cicle de translació.

Segons la mida de cambra s'instal.len des d'un fins a 10 electroimpulsors amb potències unitàries compreses entre 1/13 CV i 1,5 CV amb diàmetres d'hèlixs des de 250 fins a 500 mm de diàmetre, distribuïts de tal manera que sempre, en qualsevol cas, s'obtingui la màxima homogeneïtat interna de les variables d'assaig.

Hi ha però casos en què diverses normes específiques exigeixen el règim d'aire laminar, com és el cas de les cambres de flux laminar (horitzontal o vertical), sales blanques climatitzades, assaigs tèrmics amb condicions metrològiques crítiques, assaigs d'influència climàtica per a investigacions acústiques, etc., i que són objecte d'estudi específic en cada cas.

Altres normes, també de comú aplicació, demanen la convecció natural. En aquest cas s'utilitzen elements calefactors de contacte total, com ara les mantes calefactores, enrotllaments calefactors, camises d'aire calent recirculant a través de recambres, serpentins d'aigua calenta o fred, vapor, oli tèrmic, gasos criogènics, etc., Els quals es dissenyen en funció de les aplicacions, les precisions exigibles, les homogeneïtats i les premisses de seguretat.

 

Calefacció

 

La potència calefactora a instal.lar es calcula minuciosament, en cada cas, en funció de la mida de la cambra, de la massa que ha de ser sotmesa a assaig, del rang límit de temperatura a assolir i de les velocitats tèrmiques d'escalfament exigibles.

Amb aquesta finalitat s'utilitzen intercanviadors de calor aletats de gran superfície de contacte, distribuïts estratègicament, per obtenir la màxima homogeneïtat tèrmica, garantir l'absència de focus puntuals de calor i minimitzar les dispersions.

Aquests elements calefactors estan construïts en acer inoxidable refractari i se situen en les recambres envoltants per les quals circula l'aire en circuit tancat, sense contacte físic amb el recinte mostral de treball.

En casos particulars es substitueixen els calefactors aletats per fluids tèrmics, emissors infrarojos, inducció, etc.

 

Refrigeració

La refrigeració pot ser criogènica (mitjançant gasos liquats) o mecànica.

En el cas de la refrigeració mecànica, els grups compressors productors de fred, poden ser hermètics o semihermètics, existint una amplíssima gamma de mides i potències, i es munten en cascada o de forma simple. Són de baixa sonoritat i estan superprotegits per pressòstats diferencials d'alta sensibilitat, termòstats, relés tèrmics guardamotors i bateries de fusibles amb o sense indicatiu lluminós d'interrupció, per a la protecció de cada línia de circuit individual.

Els circuits frigorífics es construeixen utilitzant canonades i acoblaments de coure d'alta puresa, units mitjançant soldadura per elèctrodes de plata d'alta qualitat.

Un cop tancada la instal.lació es procedeix a la realització de les proves d'estanquitat, sotmetent el circuit a una pressió positiva de nitrogen sec i utilitzant detectors de fuites electrònics.

Finalment es fa la depuració de tota la instal.lació interna utilitzant gasos ecològics frigorífics específics de neteja.

A continuació es duen a terme les operacions de buidatge integral dels circuits i posterior càrrega dels gasos frigorífics requerits per a cada tipus de cambra, en funció de les seves capacitats, utilitzant les quantitats i les pressions prèviament calculades.

És important destacar que en totes les cambres CCI el càlcul frigorífic constitueix un capítol molt important de l'oficina tècnica, no només des del punt de vista del rendiment i de la dimensionalitat de la instal.lació, sinó també des del principi de la seguretat, el baix consum sense sobrecàrrega durant períodes constants de treball, la factibilitat de treballar sense fatiga en els límits preestablerts i la garantia de fiabilitat a llarg termini mitjançant la reducció al màxim del risc d'avaries.

Sota aquest principi les càrregues de gas i, com a conseqüència les pressions, són les mínimes permissibles, per tal de desfogar al màxim la instal.lació. Amb això s'aconsegueix reduir considerablement el risc de microfugues a les zones sensibles.

Amb això es respecta al màxim el medi ambient, aconseguint instal.lacions ecològiques i de baix consum.

CCI incorpora a més el seu sistema exclusiu de "barrera tèrmica" (patentat) el qual ha permès reduir la freqüència d'avaries d'una manera extraordinària, sobretot en el cas de cambres de rangs extrems i sense temor als efectes de sobrecàrrega produïts en àrees caloroses i èpoques estiuenques (època en la que millor demostra la fiabilitat de les instal.lacions frigorífiques). A les cambres desenvolupades per CCI, les avaries són mínimes.

La refrigeració dels compressors es realitza per aire, mitjançant tècniques exclusives d'alta eficàcia i rendiment òptim. La refrigeració per aigua avui dia és totalment desaconsellable per motius sanitaris (riscos de contaminació per Legionel.la), per raons mediambientals (malbaratament d'aigua), per reducció de consum energètic (han d'estar funcionant contínuament, fins i tot en períodes de cicles de calor) , per economia de manteniment (maquinària frigorífica addicional) i per raons d'espai (són de dimensions considerables).

Encara que les cambres CCI estan protegides contra la falta de refrigeració de la maquinària, les instal.lacions frigorífiques van dotades de dispositius de seguretat amb consignes de desconnexió d'autoprotecció en cas d'avaries. Opcionalment els avisos d'avaria poden ser, a més de lluminosos, acústics i es poden reenviar per control remot a centres de vigilància i control extern.

Els gasos refrigerants utilitzats són completament ecològics, d'acord amb les prescripcions del Protocol de Kyoto, per a l'eliminació de gasos d'efecte hivernacle que deterioren la capa d'ozó. Per tant els gasos emprats són completament respectuosos amb el medi ambient i es troben dins del segell ECO / CLIMA estableix CCI per a la lluita contra l'escalfament global del planeta.

Els gasos refrigerants ecològics emprats per CCI són: R-23, R-134 a, i R-404 A, fonamentalment, i estan avalats per la garantia del fabricant Dupont.

En les tècniques ultracriogèniques, CCI empra gasos líquids de baix punt d'ebullició, com ara: Anhídrid carbònic, nitrogen i heli.

Els compartiments d'ubicació de les maquinàries frigorífiques estan completament hiperventilats mitjançant reixetes de ventilació en les seves cares fonamentals, per tal de dissipar la calor generada durant el seu funcionament.

Amb tot això i després d'una llarga experiència de quaranta anys desenvolupant cambres amb funció frigorífica i reparant equips de diverses marques i procedències, podem afirmar que les cambres CCI són les que menys avaries frigorífiques presenten en el temps, fins i tot en èpoques estiuenques, que és quan majors incidències solen produir-se en aquest tipus d'equips.

Gràcies a un perfecte sistema d'amortiment de bancades independents, aïlladors de suport elàstics, un dimensionament optimitzat de les capacitats frigorífiques i un aïllant tèrmic que elimina les pèrdues energètiques, els mecànics frigoristes de CCI han aconseguit reduir el nivell sonor al màxim permissible, podent catalogar les cambres com de silencioses, en comparació amb altres tipus d'equips.

En el cas de grans instal.lacions, o on es vulgui reduir la sonoritat al màxim, s'insonoritzen els compartiments de maquinària mitjançant absorbents acústics i en casos extrems es procedeix a la ubicació de les unitats condensadores, o les unitats completes, en àrees annexes i fins i tot a l'exterior.

 

Compensació de dissipació

 

Quan les mostres o equips sotmesos a assaigs generin calor (reaccions exotèrmiques de productes, calor generada per persones en grans cambres, equips alimentats elèctricament, maquinàries de fricció, circulació de fluids, etc.), Les cambres CCI estan dotades de mecanismes compensadors de les pertorbacions tèrmiques dissipades.

En aquests casos es procedeix a dimensionar la instrumentació per mitjà de càlculs precisos per tal d'obtenir la màxima optimització termodinàmica basada en un exacte càlcul frigorífic, un disseny estructural basat en l'aplicació i el tipus de cambra, i una adequada distribució aerodinàmica de les línies de convecció forçada.

Les potències de dissipació que són capaços de compensar els equips estàndard, sense necessitat d'afegir suplements addicionals es representen a la taula adjunta.

 

 

Temperatura d'assaig

(ºC)

 

Potència màxima

dissipada admisible

(W)

 

 
 

 

+200

 

1000

 
 

+150

900

 
 

+100

850

 
 

+25

580

 
 

+10

350

 
 

0

250

 
 

-20

180

 
 

-40

120

 
 

-60

40

 
 

-80

 

20

 

 

 

En el cas de potències majors, tant els costos, com les estabilitats, homogeneïtats i inèrcies tèrmiques, es veuen incrementats en funció de la magnitud de la dissipació o pertorbació produïdes.

 

Humidificació

 

En les cambres amb funció humitat, l'alimentació d'aigua és completament automàtica, mitjançant dispositius electrònics intel.ligents ubicats al recinte generador. Els sensors de "nivell màxim" i "nivell mínim" s'encarreguen de donar les ordres d'ompliment i buidatge d'aigua, així com també activar els mecanismes de seguretat en cas de manca d'aigua o de selecció de programes incompatibles, com ara temperatures de ebullició i congelació.

Aquests sensors també reenvien senyals d'indicació de nivell al panell de control, mitjançant leds lluminosos, verd (màxim) i vermell (mínim).

Encara que els interiors de les cambres CCI estan fabricats amb materials resistents a la corrosió, tal com ja s'ha explicitat anteriorment, s'aconsella la utilització d'aigua desmineralitzada, per tal d'evitar la precipitació d'incrustacions calcàries, les quals poden fer disminuir a la llarga el rendiment dels intercanviadors tèrmics i també deteriorar els elements calefactors. També és important l'eliminació de la matèria orgànica per evitar la proliferació d'algues i males olors.

Amb aquesta finalitat CCI fabrica trens de tractament d'aigua adaptats a les capacitats de les cambres climàtiques, els quals inclouen filtres de retenció de partícules sòlides i resines intercanviadores selectives per a l'eliminació de cations i anions. Els trens tenen la possibilitat d'addicionar una "T" amb clau de pas per poder prendre aigua per a altres propòsits de laboratori.

La funció d'humidificació és la característica més important a les cambres climàtiques.

En base al tipus de càmera, la seva grandària, la seva aplicació, normativa aplicable, etc., Es poden utilitzar diversos sistemes de generació d'humitat, tal com s'indica a continuació:

 

 

1)

Arrossegament a l'evaporació: Cambres d'investigació.

 

 

 

2)

Injecció de vapor: Grans cambres.

 

 

 

3)

Atomizació/aerosol: Grans cambres.

 

 

 

4)

Ultrasons: Grans cambres.

 

 

De tots ells el primer, si bé el més costós, és el que permet assolir les màximes precisions amb les mínimes inèrcies i per tant amb la màxima estabilitat. Aquest sistema exclusiu fa que les cambres CCI siguin les que ofereixen les majors prestacions entre totes les marques de cambres existents en l'actualitat, perquè segons es constata cada dia, només amb aquest sistema és possible portar a terme la realització de cicles complexos d'altes prestacions .

Aquest sistema, basat en les variacions de la tensió superficial de l'aigua en funció de la pressió atmosfèrica i de les temperatures, el que fa és reproduir la realitat ambiental que es genera en la natura d'una manera controlada a la perfecció i sense inèrcies ni distorsions . Amb aquest sistema es produeix l'evaporació controlada d'una massa d'aigua situada en una recambra oculta (allunyada del recinte d'assaig). Aquesta massa d'aigua està tèrmicament programada mitjançant microcircuits frigorífics i calefactor, amb agitació, sensor de termoresistència de platí i indicadors de nivell, i sobre la seva superfície recircula l'aire.

La precisió psicromètrica està garantida per l'equilibri Ta / Tb que permet produir quantitats constants i homogènies d'aigua evaporada, la qual és arrossegada i difosa per un corrent d'aire tèrmicament estable a cabal constant (en règim de turbulència, o laminar), i per tant amb una capacitat de resposta immillorable.

 

 

Els sistemes anticondensació a altes concentracions permeten garantir l'absència de degoteig sobre els objectes, quan els assajos ho requereixen.

El "feed-back" de control es fa mitjançant sensors de termoresistència de platí Pt-100 Ohms / 0ºC classe A, de sensibilitat 0,1ºC, els quals són indepreciables en el temps. Els parells de valors Ta / Tb es processen automàticament mitjançant un potent software específic CCI el qual inclou tot el diagrama psicromètric, obtenint directament els valors directes d'humitat relativa amb una exactitud immillorable. En el cas de grans cambres i equips de menors prestacions s'utilitzen les sondes directes.

 

 

Les precisions obtingudes es troben compreses entre ±0,1%HR i 1%HR  en cambres  de  recerca i  entre ±1,5% i ±5% HR en cambres de grans dimensions, (valors mitjans en funció del tipus de cambra, rangs de temperatura i zona del diagrama).

 

La seva constància està compresa entre ±0,1%HR i ±2%HR, corresponent a un punt de rosada d'oscil.lació estimada de ± 0,1ºC d'oscil.lació.

A les zones d'alta sequedat, fins i tot quan treballen deshumidificadors auxiliars, i el llindar s'excedeix dels límits físics de la psicometria, a baixes temperatures, les dispersions no són mai superiors a + -5%.

El punt de rosada admissible abasta des +4ºC fins +95ºC, si que és possible baixar el mateix quan les exigències ho requereixin.

Els sensors d'humitat relativa poden ser de diversos tipus: Mitjançant termoresistències de platí blindades per incorporar els valors de temperatures Ta / Tb, pressió atmosfèrica i tensió superficial, al programari psicromètric de nova generació (cambres de recerca), sondes directes d'alta resolució mitjançant la teoria de dew-point per miralls calents (cambres de grans volums) i psicròmetres de gasa (només en cambres climosalines).

En tots els casos els sistemes van direccionats i controlats mitjançant autòmats programables (PLCs), incorporant programari original CCI per realitzar les funcions automatitzades d'ompliment i buidatge funcional (en funció del programa preestablert) i de seguretat (buidat per incompatibilitat de programes tèrmics que impliquin congelació i ebullició, desconnexió per falta d'aigua, etc.).

 

Homogeneïtat i estabilitat tèrmica

 

En general l'homogeneïtat màxima en l'interior de les cambres d'assaigs s'obté amb el recinte d'assaig buit o a mínima càrrega (cas òptim) i en tots els casos, un cop aconseguida l'estabilització o condicions de règim, en les quals s'obté la histèresi tèrmica característica de cada cambra buida.

En tots els casos i a efectes de calibratge es considera habitualment un espai mostral hipotètic separat de les parets, fons i sostre una distància aproximada compresa entre el 10% i el 30% de la dimensió total, en funció de les característiques de la càmera i de seva potència instal.lada.

Sota demanda i en el cas projectes de recerca altament exigents, CCI desenvolupa equips personalitzats d'alta tecnologia amb dispersions minimitzades, precisions màximes i estabilitats optimitzades.

En els gràfics teòrics d'abast dels valors de consigna, podem observar que la zona prèvia a l'estat de règim el denominem "llindar d'estabilització" i en ell ens trobem amb el concepte de "pic programa", el qual està produït per la pròpia inèrcia de la cambra.

 

 

 

Aquesta inèrcia tèrmica a les cambres CCI està perfectament atenuada mitjançant els dosificadors d'energia basats en circuits electrònics de "triac", PLCs, generadors de rampes variables mitjançant programari, microordinadors, etc.

El trànsit anomenat "pic programa" que es veu a la figura, es produeix majoritàriament en els casos d'elevades potències instal.lades, rampes de molta pendent, en fer l'obertura de la porta, en els períodes previs a l'abast del règim, etc. , de manera que en els equips personalitzats i en els tipus destinats a recerca en condicions ambientals estables, el gràfic més comú s'aproparia al de la figura annexa.

 

 

Gradients tèrmics

 

Els límits de velocitat tèrmica màxima, tant durant el refredament, com durant en l'escalfament, estan influenciats pels següents factors:

 

 

1)

Naturalesa de la mostra sotmesa a assaig, el volum, la seva massa, la seva calor específica, la seva conductivitat tèrmica, la seva forma, la seva posició, etc.

 

 

 

2)

Zona de l'escala de rang tèrmic des de la qual s'inicia la rampa.

 

 

 

3)

Volum intern de la cambra d'assaig i format.

 

 

 

4)

Velocitat i règim de canalització de l'aire recirculant.

 

 

  5)

Grau de dissipació tèrmica de les mostres sotmeses a assaig (equips alimentats elèctricament, reaccions exotèrmiques/endotèrmiques, processos entàlpics amb transferència tèrmica, introducció de gasos externs, etc.).

 

 
  6)

Envergadura de les potències frigorífiques i calefactores instal · lades.

 

 
  7)

Tipus de mitjans frigorífics i calefactors empleats.

 

 
  8)

Punts d'ebullició de gasos liquats.

 

 
  9)

Superfície d'intercanvi tèrmic.

 

 
   

Etc., etc.

 

 

Com que molts dels factors esmentats són intrínsecs de la naturalesa de les mostres i aquestes solen variar repetidament en quantitat i característiques al llarg de la vida útil de les cambres, és pel que el criteri general que se segueix de manera generalitzada universalment , és el de realitzar els càlculs de velocitat tèrmica màxima admissible, de forma sempre experimental, amb la cambra buida (exempta de mostres) ia la màxima energia permissible.

Per tal d'optimitzar al màxim els equips, garantir les mínimes inèrcies i mantenir el criteri de fabricar equips de baix consum respectuosos amb el medi ambient (segell ECO/CLIMA), si no es demana el contrari, en els equips estàndard CCI la velocitat tèrmica frigorífica oscil.la entre 0,1ºC/min i 4ºC/min, al llarg de la corba de funció parabòlica espontània obtenible a màxima energia.

En aquestes condicions s'estima una velocitat tèrmica mitjana estàndard no lineal, compresa entre 0,5ºC/min i 1ºC/min, calculada entre els extrems màxims de les temperatures límit dels equips. Això vol dir que, en posicions intermèdies, les velocitats tèrmiques augmenten considerablement. Per tant, no és correcte dir que una cambra "és capaç de baixar a 4ºC/min" (per exemple), perquè això sol ser enganyós molt freqüentment, sinó que el correcte és parlar del temps mitjà de descens entre els límits màxim i mínim de l'equip.

En el cas de la velocitat tèrmica d'escalfament, els criteris són pràcticament els mateixos, amb la diferència que la funció de la corba és pràcticament lineal.

 

 

En qualsevol dels casos tots els equips CCI tenen la facultat d'admetre la programació automàtica de rampes absolutament lineals i homogènies, tant mitjançant les microordinadors i PLCs, com a través de l'ús del programari de control disponible, sense més limitació que les capacitats tèrmiques instal.lades , les quals es dissenyen en funció de les exigències de l'usuari.

Amb les cambres CCI existeixen molt diverses possibilitats, entre les quals es destaquen les següents:

 

 

a)

Cambres convencionals d'un sol compartiment (monocambres): Les velocitats tèrmiques possibles poden estar compreses entre 0,05ºC/min i 10ºC/min.

 

 

 

b)

Cambres especials d'un sol compartiment per xoc termorrefrigerant i ciclat tèrmic: Les velocitats tèrmiques possibles poden estar compreses entre 0,5ºC/min i 100ºC/min (criogènia).

 

 

 

c)

Cambres de xoc tèrmic sobtat de dos compartiments (bicambres de xoc): La velocitat tèrmica haurà de permetre d'assolir impactes tèrmics de fins a 497ºC en un espai de temps comprès entre 2 i 4 segons, com es veurà en l'apartat referent a aquest tipus d'equips.

 

 

Sistemes de control

 

Tots els circuits fonamentals de cada variable estan senyalitzats mitjançant indicatius lluminosos, la qual cosa ofereix un a immediata informació, tant de la funció en curs, com en cas d'avaries.

Els equips més significatius inclouen el monitoratge electrònic de funcions i la detecció automàtica d'avaries, presentant en el panell frontal de control, l'esquema sinòptic serigrafiat de totes les variables fonamentals, dotades de leds lluminosos. Amb aquest sistema exclusiu de CCI les avaries poden ser identificades mitjançant una simple trucada telefònica.

Per a la realització de tots els controls i correccions feedback s'empren sensors de termoresistència de platí de la classe "A", Pt100 Ohm/0ºC, que ofereixen la màxima fiabilitat, precisió i rapidesa de resposta dels existents actualment i el nou disseny , de recent desenvolupament, respon a una llarga experimentació per part de l'equip d'investigació de CCI, aconseguint en l'actualitat uns resultats extraordinaris. Aquests sensors són de fabricació pròpia i es dissenyen acuradament per a cada aplicació concreta.

Hi ha total factibilitat d'acoblament de qualsevol tipus d'element de control, independentment de la seva característica, tal com comptadors horaris acumulatius, alarmes visuals i acústiques, reenviament de senyals per control remot (ràdio, telefonia, internet, etc
.), Registradors, videoregistradores , interfícies per a PCs, diversos tipus de programari, etc.

 

Proteccions

 

Les cambres CCI compleixen amb la normativa CE de seguretat en les màquines i per tant es fabriquen sota el principi de l'autoprotecció. A més s'ofereix a l'usuari la possibilitat d'indicar una extensa gamma d'elements de seguretat diversos en funció de les particularitats de l'aplicació, com és el cas dels sectors militars, de combustibles, explosius, etc.

De forma general, totes les cambres climàtiques d'assaigs CCI estan dotades dels següents elements de seguretat i proteccions:

 

 

1)

Tovera de despressurització a la part superior de cada equip.

 

 

 

2)

Falta d'aigua: En aquest cas es desconnecta l'equip i s'obté avís lluminós indicatiu de "nivell mínim" del tauler de control.

 

 

 

3)

Protecció mecànica: Tots els sistemes giratoris estan protegits per reixetes.

 

 

  4)

A l'obertura de les portes les funcions es desconnecten i només s'activen en el moment de tancar-les.

 

 
  5)

Les maniobres elèctriques es realitzen en baixa tensió a 24 V.

 

 
  6)

Dotació de preses de terra.

 

 
  7)

Protecció multisectorial per fusibles en bateria.

 

 
  8)

Tensions anormals i sobrecàrregues elèctriques.

 

 
  9)

Compatibilitat electromagnètica. Filtres supressors.

 

 
  10)

Inèrcies tèrmiques: Circuits de triac dosificadors d'energia.

 

 
  11)

Sobretemperaturas en els compressors frigorífics.

 

 
  12)

Elevacions de pressió dels compressors frigorífics.

 

 
  13)

Sobretemperatures al recinte d'assaig.

 

 
  14)

Avís d'avaria en el circuit de electroimpulsión d'aire.

 

 
  15)

Fallada en els detectors de nivell.

 

 
  16)

Avaria en les electrovàlvules d'ompliment.

 

 
  17)

Desconnexió general maniobra mitjançant commutador VDS.

 

 
  18)

Estanquitat IP65 en il.luminació.

 

 
  19)

Sobreeixidors de seguretat.

 

 
  20)

Conjunt d'etiquetes d'advertència, senyalització de perills i recomanacions de seguretat, conforme legislació vigent.

 

 

 

Sistemes de programació

 

Determinats tipus de cambres estan destinades a treballar, durant llargs períodes de temps, en una condició única de forma permanent. En aquest cas el sistema de programació és molt simple ja que només requereix un programa de consigna que romandrà activat invariablement durant tot el procés.

En altres ocasions és necessari realitzar cicles complexos formats per segments de temps en condicions ambientals diverses, descensos i ascensos climàtics a diverses velocitats, número de repeticions, selecció de fi de cicle, etc
., Etc. Veure imatge il.lustrativa d'un cicle típic.

 

 

En aquests casos CCI utilitza microordinadors de fabricació pròpia, sistemes de control via PLCs amb pantalles tàctils, controladors amb interfícies RS232, 488, etc., Per a control des de PC perifèric, programari estàndard, programes personalitzats, etc. També s'instal.len sistemes encriptats i protegits mitjançant signatura electrònica, d'acord amb les noves exigències normatives de determinats sectors d'activitat.

 

 

  CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES PARTICULARS SEGONS TIPUS DE CAMBRES

 

 

Grans cambres modulars desmuntables

 

També anomenades Walk-In, o visitables (pel fet que poden circular les persones pel seu interior), el seu disseny està basat en la configuració modular mitjançant panells acoblables.

La construcció d'aquest tipus de cambres permet configurar qualsevol forma i mida, ajustant-se a les dimensions requerides en cada cas i per a cada aplicació concreta, amb volums des 3m3 fins a 50.000 m3. Fins i tot és possible construir cambres amb diferents compartiments i condicions ambientals diferents, poden ser desmuntades, reduïdes, ampliades, etc., I per tant és factible el seu trasllat.

Els panells poden estar construïts mitjançant sandvitx de fibres minerals premsades, en el cas d'elevades temperatures, o mitjançant poliuretà d'alta densitat per als casos més comuns.

 

Característiques generals:

 

Formats per dues xapes d'acer, les arestes estan totalment perfilades i protegides contra l'oxidació, i una ànima d'escuma rígida de poliuretà lliure de CFC i HCFC, injectat a alta pressió amb una densitat de 42-44 kg/m³. Aquesta escuma conté milions de microcel.les de mida inferior a 0,5 mm gràcies a la qual cosa s'aconsegueix un baix coeficient de conductivitat.

Els coeficients de transmissió són sensiblement inferiors a qualsevol altre material, el que fa del panell de poliuretà el millor element de construcció i aïllament.

 

Acabaments estándar:

 

 

-

Xapa d'acer galvanitzat segons el procediment SENDZIMIR en continu mitjançant inmersió en bany de zinc fos amb recobriment de 275 gr/m² (25 micres).

 

 

 

-

Prelacat mitjançant una capa de 5 micres de resines epoxi constituents de la familia dels cromats inhibidors de la corrosió.

 

 

 

-

Pel.lícula de laca seca de 20 a 25 micres de gruix.

 

 

 

-

El  color standard  es el Blanc Pirineu  1006 i el gruix de la xapa és de 0,5 mm per ambdues cares, llisa o nervada indistintament, sigui quin sigui el seu gruix o acabat. En el cas del nervat, aques recreix 0,5 mm oferint una major rigidesa i millora l'estètica en contrallums. En tots els casos, està recoberta amb un film protector de polietilè el qual ha de ser enretirat un cop acabada la seva instal.lació.

 

 

Gruixos i pesos:

  

 

-

40 mm

(12 kg/m²)

 

 

-

70 mm       

(14 Kg/m²)

 

 

-

80 mm                  

(14 Kg/m²)

 

 

-

100 mm      

(15 Kg/m²)

 

  -

155 mm      

(17 Kg/m²)  
  -

200 mm      

(19 Kg/m²)  

 

Coeficients de aïllament:

 

 

-

Coeficient de conductivitat tèrmica: Grup A segons norma UNE 41950.

 

 

Acabaments opcionals:

 

 

-

Xapa d'acer inoxidable AISI 304 18/8.

 

 

 

-

Recobriment de clorur de polivinil (PVC).

 

 

  -

Colors: Els exteriors poden ser recoberts amb colors diversos a petició expresa del sol.licitant.

 

 

 

-

Xapa amb un gruix de 0,6 mm.

 

 

 

-

Terra reforçat antilliscant amb una resistènica al pes dinàmic  de 400 kg/m²  uniformement distribuïts entre quatre punts de rodadura. Resistència al pes estàtic de 8.000 kg/m² uniformement distribuïts.

 

Diverses configurcions del terra de rodadura permeten incrementar les càrregues sense límit de pes, permetent fins i tot l'accés de "toros",

 

 

Sistema d'unió:

 

 

-

Sistema de unió ràpida únic i patentat a nivell mundial.

 

 

 

-

 Encadellat que assegura la continuïtat de l'aïllament.

 

 

  -

Rigidesa excepcional a tot el conjunt i no requereix de cap forat.

 

 

 

-

Sense  transmissions innecesaries.

 

 

 

-

Sistema prefabricat i llest per a ser muntat sense silicones o injecció de poliuretà.

 

 

  -

Sistema semiautomàtic (al voltant d'un 60% més ràpid de muntar) que qualsevol altre sistema convencional.

 

 
  -

Pot ser utilitzat en solucions tècniques molt eficaces, com en el cas de les suspensions de sostre.

(No és possible incorporar-lo al tauler de gruix 40 mm).

 

 

Classificación reacció al foc:

 

 

-

Standard: M2 segons norma UNE 23727-90.

 

 

 

-

Opcional: PIR Bs2d0.

 

 

 

Les maquinàries frigorífiques es poden situar en els sostres de les cambres, a l'exterior dels edificis (terrat, parets externes, etc.) O en armaris perifèrics annexos.

 

Els sòls poden suportar diverses càrregues i les portes poden ser diverses i de diferents formats i mides.

 

A més, les càmeres modulars CCI admeten la connexió i acoblament de qualsevol tipus de mecanisme que pugui formar part d'un assaig dinàmic particularitzat.

 

Igualment s'admeten altes dissipacions tèrmiques procedents d'elements alimentats elèctricament durant els processos d'assaig, tractaments climàtics o tèrmics, controls de qualitat o projectes de recerca.

 

Com a elements opcionals es poden addicionar finestrals diversos, passamurs, clavilles connectores desactivables automàticament, sistemes de simulació solar, gasos diversos controlats, ozó, corrosió (amb panells de composite), ventilació laminar o circulació forçada, etc.

 

Els rangs de temperatura poden variar entre -140ºC i +200ºC (en funció del tipus de panell), i la humitat des de l'alto assecat fins a la saturació.

 

Panells especials:

 

Per a aplicacions excepcionals CCI desenvolupa cambres configurables construïdes mitjançant panells especials ensamblats amb perfileria estanquitzable. El aïllant tèrmic d'aquests panells està format per fibres minerals premsades de densitat 175 Kg/m3 amb gran capacitat d'aïllament acústic i excepcional resistència a les altes temperatures.

 

Cambres de xoc tèrmic sobtat

 

Poden ser de dues cambres (bicambra) o de tres cambres (tricambres). La diferència és que, en el primer cas les mostres passen sobtadament de la cambra d'alta temperatura a la de baixa temperatura, i viceversa, mentre que en el segon cas, si es desitja, les mostres poden passar per un trànsit intermedi de temperatura ambiental controlada, i fins i tot romandre-hi per períodes programables (zona groga a la imatge adjunta).

 

 

Hi ha multitud de normativa aplicable, sent la més comuna la següent:

 

DIN 40046, pág. 14

UNE 20-501

IEC 68-2-14

BS 940 SEC. 1-2-6-13

DEF 5011

DEF 133

AIR 7303

MIL-STD 202E, M. 107D

MIL-STD 202F, M. 197D

MIL-STD 331A, M. 105.1

MIL-STD 750C

MIL-STD 810C-503.1

MIL-STD 883B-1010.4

MIL-STD 883 M.1010.2

MIL-STD E5272C

MIL-STD T5422F

 

Etc., etc.

 

L'accionament de tret a les cambres de xoc CCI es realitza mitjançant sistemes de robòtica de nova generació, mitjançant cilindres pneumàtics sense plançó, programables, amb velocitat de tret regulable, sense lubricació i incloent el sistema exclusiu CCI d'insonorització absoluta del tret.

 

Tots els elements de transmissió són d'acer inoxidable antimagnètic.

 

La qualitat dels mecanismes, la seva robustesa i la seva suavitat fan la vida útil dels mateixos sigui extraordinària, existint evidències de fins a 5.000.000 d'accionaments.

 

Cambres de buit

 

Poden ser cúbiques o cilíndriques.

 

Entre les diverses normes aplicables destaquen les DEF EST 07 i MIL STD 810 C.

 

Cambres termobàriques i climobàriques

 

Com que aquestes cambres han de suportar pressions tant negatives (buit) com positives (sobrepressió), la seva construcció difereix dels equips convencionals en el seu blindatge estructural, per tal de permetre compensar les forces que s'exerceixen al seu interior.

 

Per tant aquests equips es construeixen amb planxons d'acer reforçats amb un entramat d'estructures sustentadores. Les portes són superreforzadas, estan dotades de juntes especials d'estanquitat i porten un sistema de tancaments múltiples per pressió giratòria regulable.

 

L'automatització necessària per al control d'humitat relativa a pressions diferents de l'atmosfèrica, és molt complexa i està basada en programari específic desenvolupat experimentalment per CCI, tenint en compte que en buit l'aigua bull a molt baixes temperatures (per sota de +100ºC) i amb alta pressió, per contra necessita temperatures superiors als +100ºC. Per tant, en no servir les lleis de la psicometria convencional, CCI ha hagut de desenvolupar una tecnologia molt sofisticada, la qual està implantada amb un èxit sense precedents.

 

Cambres per a assaigs d'estanquitat a la pols

 

Les característiques constructives d'aquestes cambres estan fonamentades en una tremuja inferior d'acer inoxidable antimagnètic i antiestàtic, la qual recull una quantitat predeterminada de pols de talc i el sistema impulsor el recircula en circuit tancat.

 

Aquesta tremuja és flotant, al mateix temps que estanca, gràcies a una junta perimetral especial de què està dotada.

 

Un sistema vibratori fa que el talc dipositat en les parets baixi cap a la boca de recirculació.

 

Una bomba de buit genera la depressió suficient a l'interior de les envoltants, quan la norma ho requereix.

 

Diversos controls i automatismes permeten monitoritzar totes les variables internes implicades en l'assaig.

 

La porta transparent i el netejavidres antiestàtic, permet observar l'interior.

 

Els volums interiors poden ser fabricats sense límit de grandària, des de 350 litres fins a diversos metres cúbics, amb les cambres modulars.

 

Entre les diverses normes que aquesta cambra compleix, podem destacar: UNE 20-324-93, EN 60529:91, DIN 40 052, DIN 40 053, IEC, etc., així com les relatives a les xifres característiques IP.

 

Instal.lacions per a assaigs d'estanquitat a la pluja

 

Per als assaigs d'estanquitat a l'aigua, CCI fabrica tant cambres compactes com grans instal.lacions multinorma per a muntatge en recintes oberts o naus habilitades específicament com a laboratoris d'estanquitat.

 

Per a la col.locació de les envoltants es fabriquen taules giratòries amb ancoratges i amb regulació en alçada.

 

L'aigua pot ser projectada sobre les envoltants de molt diverses maneres, en funció de la normativa i de la xifra característica a determinar. Així, són possibles els arcs oscil.lants intercanviables de diferents diàmetres, els goters, les dutxes normalitzades, els dolls per simular esquitxades, onatge, túnels de rentat, etc.,etc.

 

Les unitats centrals de control monitoritzen totes les funcions de pressió, cabal i temperatura.

 

Els aspersors són desmuntables i de diferents característiques, com ara cons de diferents angles, plens o buits, ventalls, dolls de diàmetres normalitzats, etc., etc.

 

Quan els arcs oscil.lants es col.loquen en espais oberts, s'instal.len pantalles de protecció de policarbonat per protegir les persones de l'acció de les oscil.lacions.

 

Tant l'amplitud com la velocitat de gir dels arcs són regulables en funció de la mida de les envoltants i dels requeriments de les normes.

 

Les instal.lacions desenvolupades per CCI poden complir amb diverses normes, entra les quals cal destacar:

 

UNE 20-324-93

EN 60529:91

VDE (DKE)

CENELEC-HD385

IEC-529

DIN 40050

DIN 40052

DIN 40053(1-5)

RENAULT 36.00.801-E

FIAT I-G2130

Etc., etc., així com totes les relatives a les xifres característiques IP.

 

Cambres d'envelliment accelerat per ozó

 

Les característiques constructives dels equips d'envelliment per ozó són equivalents a les de les cambres climàtiques, ja que en aquests casos també s'han de controlar les variables de temperatura i humitat, si bé amb aspectes suplementaris de rellevant consideració. Entre ells cal destacar que, donat l'alt poder oxidant de l'ozó, l'acer inoxidable empleat ha de ser el de la gamma màxima i completament antimagnètic i antiestàtic.

 

Totes les unions, juntes d'estanquïtat de portes, canonades, connexionats i retens han d'estar fabricats en materials resistents a l'ozó.

 

La seguretat és un capítol important a tenir en compte, donada la perillositat d'aquest gas en altes concentracions, qüestió per la qual els equips han de portar dispositius per evitar la seva difusió a l'interior dels laboratoris, sensors per a determinació TLVs i mètodes de neutralització . 

 

Els sistemes de control són de dos tipus: Mitjançant cromatografia de columna i per espectrofotometria infraroja amb autocalibratge. En ambdós casos la lectura és directa en PPM o PPHM.

 

Els grups generadors són de fabricació pròpia CCI i permeten programar una extensa gamma de concentracions, des de les petites traces emprades en investigació, fins a les grans concentracions emprades en la tecnologia aeroespacial.

 

CCI fabrica a més sistemes externs de monitorització per a laboratoris.

 

Les instal.lacions desenvolupades per CCI poden complir amb diverses normes, entra les quals cal destacar: 

 

UNE 21-117

ASTM D-1149-64

ASTM D-11

ASTM D 518/44-A/B

UNE-EN 549

ISO 1431

RENAULT D47 100/--E

AFNOR NFT46-019

Així com totes les seves homòlogues DIN, ISO, etc.

 

Cambres de simulació solar, envelliment UV acelerat i estabilitat a la llum

 

Els aspectes constructius d'aquests equips són idèntics als de les cambres climàtiques, si bé amb determinades connotacions estructurals a causa dels mecanismes de connexió de les làmpades, els seus sistemes de refrigeració, ubicació de balasts, carrusels giratoris amb els seus motorreductors, sensors de radiació, termòmetres de panell negre, etc., i també per les funcions addicionals que de vegades aquests equips demanen, com són els aspersors de pluja, controladors criogènics, admissió de gasos, etc.

 

El programa de fabricació de cambres de simulació solar de CCI és el més ampli a nivell internacional, ja que es fabriquen des d'equips de sobretaula i cambres compactes de volums fins 2m3, fins a les grans cambres modulars sense límit de mida.

 

Tots els equips es fabriquen per admetre qualsevol tipus de làmpades, des de les làmpades de xenó de baixa i alta pressió, passant per làmpades d'halogenurs metàl.lics, mercuri-quars, vapor de mercuri, etc. Cada aparell es fabrica amb diverses potències en funció de la normativa i del grau d'acceleració de l'assaig que es precisi. Així, en la llarga experiència acreditada per CCI s'han fabricat cambress amb potències de fins a 12.000 W en Xenó i de fins a 43.200 W amb mercuri-quars.

 

CCI posseeix un ventall de filtres selectius d'absorció de radiació, gràcies al qual és possible seleccionar l'espectre d'emissió en funció de les exigències de les normes. També s'instal.len làmpades de llum freda (tipus fluorescent) d'espectres selectius UVA, UVB, UVC, si bé aquestes solen ser de molt baixa potència (20W i 40W) i molt baixa energia radiant, la qual cosa obliga a la realització d'assaigs de tan llarga durada que són gairebé equivalents a l'exposició a l'exterior dels edificis, sense la necessitat d'haver de realitzar cap inversió, (de fet existeixen laboratoris naturals en alguns llocs del món).

 

En qualsevol cas, i com hi ha normes basades en aquest tipus de tubs radiants, CCI fabrica també tota la gamma de cambres per complir amb qualsevol de les normes que encara són vigents en l'actualitat.

 

Per al calibratge i verificació de les cambres de simulació solar, CCI disposa de espectrorradiòmetres patró, dotats dels corresponents certificats traçables internacionalment, selectius de les radiacions: UVC, UVB, UVA, VIS., IR prox., I IR LEJ.

 

CCI fabrica aquest tipus d'equips sota compliment de multitud de normes, la majoria compatibles entre si, entre les quals podem assenyalar les següents:

 

UNE-EN ISO 4892-1, 4892-2, 4892-3, 11341 m1A, 11341 m1C

EN ISO 12543-4

EOTA TR 010

UNE 48092, 53253, 40-187, 40 025, 54-006, 53-236, 53-104, 21-030, 53-235, 21-021

DIN 49620, 53231, 53389, 54004

IEC 7004-21

GRI Test Method GM11

ISO 12040, 150 B02, R 105, 105/B

ASTM G151, G155, G 26-90

ISO 105 B02-1, B02-2, B04

DIN 53231, 53387, 54004, 53389 y 16525

UNI 7931

UNI CHIM MU 651

NF-G07-067, 30-049, T 30-049, C 33-209

BS-1006 B02

NEN 5230

SNV 195809

CSN 800150

AQBO ES-9

HN 33-E-60, 60-E-01

UNESA 1403 C

P-V W 3902 55 12 6

RENAULT 1122-E, 1380 01/07

FORD BO 101-1, MF-MH EU-BN 1-1

GME 60 292

ICH

Etc., i totes les seves homòlogues.

 

Cabines per a l'avaluació visual normalizada de les diferències del color

 

Es construeixen en diferents mides i poden estar dotades de cortines enrotllables, per tal d'evitar la influència dels colors externs.

 

Poden ser dotades de fonts de llum diverses, des d'una sola font de llum constant (llum de dia, per exemple), fins a quatre fonts de llum seleccionables.

 

La seva configuració ergonòmica, composició cromàtica, feix lumínic paral.lel per prismes piramidals, i el color neutre interior, permet eliminar errors per fatiga i per distorsió.

 

La fabricació pot ser mitjançant pantalla aèria orientable, o en forma de cabina de sobretaula.

 

Les cabines compleixen amb normatives diverses, entre les quals destaquen:

 

ASTM D 1729

CIE D 6500

DIN 5033, 6169, 6173

 

Etc., i les seves homòlogues.

 

Cambres d'assaigs de corrosió per boira salina

 

Els materials emprats per a la construcció d'aquest tipus de cambres són absolutament inoxidables, tant a l'interior com a l'exterior.

 

Exteriorment s'empra l'acer inoxidable AISI 316-L ("naval"), vist setinat i sense recobriments, la qual cosa facilita la seva neteja mitjançant un drap presentant sempre un aspecte impecable (la pintura no és recomanable en l'exterior d'aquests equips, per la seva predisposició a la degradació). 

 

Interiorment la construcció es realitza, bé mitjançant composites reforçats amb fibres minerals, emprats en la tecnologia naval (vaixells de competició) i en la tecnologia aeronàutica (per la seva alta resistència mecànica i estabilitat tèrmica), o bé mitjançant acer inoxidable AISI 316-L, amb recobriment de dos components de polièster color taronja vermellós RAL 2004.

 

La resistència mecànica i química dels composites utilitzats és excepcional, com ho prova el fet de la seva utilització en els velers oceànics de competició, els quals, després de donar diverses vegades la volta al món, i amb 30 anys d'antiguitat, no necessiten més manteniment que el seu rentat amb aigua dolça, o com a màxim una capa de pintura.

 

Tot i que la seva resistència tèrmica és limitada, la resposta és inmillorable amb els programes exigibles per la normativa, ja que mai s'exigeixen valors superiors a +60ºC. En qualsevol cas i per preveure la possibilitat de sobretemperatures per avaria, CCI incorpora com a execució estàndard dispositius automàtics de seguretat, tarats i segellats a les temperatures límit admissibles, de manera que en cas d'assolir els valors de seguretat programats, la calefacció s'autodesconectaría instantàniament. Aquest element de seguretat s'ha dissenyat de tal manera que, per la seva simplicitat, la seva fiabilitat és excel.lent. Per evitar que aquest dispositiu pugui ser manipulat, és bloquejat i segellat amb silicona reticulable.

 

L'elecció del color taronja de la cuba no és arbitrària, sinó que és fruit de l'observació de multitud d'assajos amb cubes de color blanc, les quals es van impregnant del color vermellós típic de l'òxid que desprenen les mostres, donant una aparença de brutes i velles en curt espai de temps. Això en el cas de CCI és imperceptible perquè el color de la base que emmascara.

 

A la part superior de la cuba un canal perimetral d'aigua, en el qual s'insereix la tapa, configura una junta hidràulica d'estanquïtat que evita la fuga de boira salina a l'exterior.

 

Dipòsits externs d'emmagatzematge de solució salina permeten garantir l'autonomia dels assajos, en funció de la capacitat dels mateixos. Aquests dipòsits, segons el seu volum, es poden col.locar en bateria per facilitar la seva mobilitat, o fer-se de grans capacitats. Al seu torn, i de forma opcional es poden subministrar peanyes rodants o taules auxiliars.

 

La torre de saturació té com a doble funció, la humidificació i atemperament de l'aire d'entrada al nebulitzador, en les condicions especificades per la normativa. Està construïda en acer inoxidable AISI 316L i soldada al argó amb elèctrodes igualment en AISI 316L. Tant les resistències d'immersió, com els detectors de nivell, termosondes i racoreria són igualment construïts en el mateix material, qüestió per la qual pot treballar-se amb aigua de xarxa.

 

Tant la temperatura de la torre de preatemperación i humidificació, com la temperatura de la cuba, es controlen mitjançant programadors electrònics digitals amb preselecció numèrica.

 

L'aïllant tèrmic emprat per a la calorifugació de la cuba d'assaig consisteix en una manta de fibra mineral dotada de film alumínic especular, de manera que l'equip treballa en "baix consum", en existir les mínimes pèrdues tèrmiques. El sistema també redueix al màxim les inèrcies calorífiques.

 

La tapa d'accés està construïda en forma de teulada, segons exigències de norma, per tal de garantir l'absència de degoteig sobre les mostres i la seva canalització cap a la junta hidràulica. La seva construcció es realitza en policarbonat o en composite reforçat, igual que la cuba.

 

Encara que l'observació de l'interior amb boira resulta impossible, i per tant no té massa sentit la ubicació de finestra d'observació de l'interior (el testimoni de la constància de boira en el temps el dóna el pluvisalinòmetre), aquest element s'ofereix a requeriment de l'usuari en funció de la mida sol.licitat (des de petits formats, fins observació integral).

 

Les cambres CCI van dotades d'un sistema d'evacuació manual de boira per arrossegament, mitjançant una clau selectora, per tal d'evitar fuites al laboratori en obrir la tapa.

 

La nebulització es realitza per sistema "pitot" mitjançant atomitzadors construïts en polimetacrilat transparent, en la recambra s'injecta la solució salina dosificada i l'aire preatemperat i humit, amb la resultant d'una boira densa i normalitzada, la qual es projecta sobre el recinte de assaig. La pressió d'aire d'entrada a l'atomitzador es regula mitjançant vàlvula de pressió bloquejable i lectura mitjançant manòmetre.

 

El panell de regulació, control i indicació està serigrafiat sobre alumini anoditzat negre i recobert de pel.lícula de policarbonat. Aquest panell queda encastat i està tancat mitjançant una porta transparent amb pany a clau, la qual permet l'observació dels paràmetres, però no la manipulació. El sistema al seu torn protegeix tots els elements del panell contra l'ambient corrosiu, esquitxades, etc.

 

Entre les diverses normes que les cambres de boira salina poden complir, destaquem les següents:

 

ASTM B-117, B-287, A-224, B-368, G44, G85-85

DIN 50021, 53167

DIN EN 3212

ISO R-1456, DIS 3768, DIS 3769, DIS 3770

ISO 7253

ISO 9227

BS-1391

DEF-29, 1053

UNE-EN ISO 7253:2002

UNE-EN ISO 11997-1

UNE 81-303, 37-551

MIL STD 292E (M101 D), 810C 509.1

AFNOR X 41002

C 20611

SEAT-FIAT 50 180, 50 474

RENAULT 1058, 1461-8

 

Etc., les seves homòlogues i equivalents, a més d'assaigs CASS, etc., a requerimient.

 

Cambres d'assaig de corrosió cíclica alternativa. Assaigs climosalins o de corrosió complexa

 

Les característiques constructives d'aquest tipus de cambres són idèntiques a les de corrosió per boira salina, si bé en aquest cas la instrumentació és molt més complexa, pel fet que cal incorporar maquinària frigorífica per a l'assecat, sistemes de control d'humitat i programadors automàtics per a la realització dels cicles, bomba peristàltica d'injecció, sistema de psicometria, etc.

 

Entre les diverses normes que poden complir aquests equips, podem destacar les següents: 

 

SAE J2334

UNE-EN ISO 1197-1

NISSAN-NES OM 007/CCT 1-CCT 2/CCT 4, etc.

VDA 621-415

PVW-1210

ASTM G-85-85

PROHESION

 

Etc., les seves homòlogues i equivalents.

 

Cambres de corrosió per atmosfera industrial, Kesternich. Assaigs humidostàtics. Boira àcida

 

La seva construcció és totalment en acer inoxidable AISI 316-L amb tractament especial. L'equip és de sobretaula (excepte en els equips de grans dimensions), i poden incloure peanya base i/o armari inferior. La porta està construïda en vidre temperat securitzat i està dotada de netejavidres per a l'observació de l'interior.

 

Sota la porta s'instal.la una cubeta de recollida de condensats.

 

Interiorment s'ubiquen sistemes sustentadors de mostres mitjançant barres doblades en "V".

 

El fons de la cambra és de cubeta per a la vaporització de l'aigua de condensació.

 

El tancament de porta és de pressió aconseguint l'estanquitat mitjançant junta elàstica de cautxú resistent als vapors àcids.

 

Per als assaigs amb gasos s'instal.len les vàlvules d'admissió i despressurització amb evacuació.

 

Opcionalment es poden dotar els equips de sistemes automàtics d'obertura de porta, arrossegament de atmosfera interior, alarmes d'avís, temporitzadors de punt final, etc.

 

Aquestes cambres es poden fabricar sense límit de grandària, en funció de l'aplicació.

 

Al lateral esquerre de l'estructura, se situa una cubeta per a la col.locació de la bureta volumètrica dosificadora de gasos.

 

Entre les diverses normes que poden complir aquests equips, podem destacar les següents:

 

DIN 50018, 50017

ASTM D-22047-68

EN ISO 3231

 

Etc., les seves homòlogues i equivalents.

 

Banys termostàtics

 

Les característiques constructives són semblants a les de les cambres climàtiques, amb la particularitat que exteriorment es construeixen en acer inoxidable i els accessos són mitjançant tapa superior, tipus arcó.

No hi ha límit de mida i es poden fabricar sota comanda amb mesures especials, des dels petits equips de sobretaula per a laboratori, fins als grans volums per a aplicacions industrials.

En funció de l'aplicació poden incorporar equips frigorífics, agitació, programació automàtica de cicles, suports, cistellets, rodes, etc.

La normativa general aplicable és molt diversa, destacant per la seva particularitat:

 

MIL- STD- 883B/C, 883-1014, 750-1071, 202-112

UNE-EN 120 88, 12087, 1609

 

Etc., les seves homòlogues i equivalents.

 

Cambres amb atmosferes controlades

 

Les seves característiques constructives són equivalents a les de les cambres climàtiques, amb les particularitats d'utilització de components compatibles amb el tipus de gasos a utilitzar.

El capítol de seguretat adquireix una importància rellevant en aquest tipus de cambres, les quals es fabriquen sota el principi de la multiprotecció, tant des del punt de vista de les persones com de les coses. Per a això s'incorporen detectors selectius, alarmes visuals i acústiques, bloquejadors de porta per impedir la seva obertura en cas d'existència d'atmosferes tòxiques, inflamables o explosives en el seu interior, seguretat perifèrica mitjançant monitorització externa, etc.

Les cambes poden ser de tipus compacte per les mides menors, i sense límit de dimensions per als grans volums.

CCI fabrica a més multitud de cambres d'assaigs i equips per a control de qualitat, investigació i processos d'experimentació i prova, impossibles d'enumerar, per l'extensió, la complexitat i excepcionalitat, així com també pel caràcter d'exclusivitat, privacitat o subjecció a confidencialitat per part dels organismes i entitats peticionàries.

CCI desenvolupa projectes especials i equips sota comanda, a la mida dels requeriments sol.licitats, així com bancs de proves adaptats a laboratoris de qualitat, equips de recerca i simulació, tant natural com artificial.

 

 

 

Donada la contínua evolució i desenvolupament tecnològic dels equips CCI, ens reservem el dret d'introduir les modificacions de les característiques descrites que es considerin pertinents, sense previ avís. Igualment, s'adverteix que les característiques indicades han de ser considerades en un context general, podent algunes d'elles ser objecte de valoració opcional extra, respecte dels preus base dels equips senzills d'aplicació estandarditzada

 

 

Inici

Petició oferta          Petició informació          Consulta