CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Influència de la bioclimatologia en la prevenció de riscs laborals

 

 

 

Per desgràcia, rar és el dia en què no ens trobem amb alguna mala notícia relacionada amb els accidents laborals. Segons les dades facilitades pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, el passat any 2007 van morir a Espanya per accident laboral 1191 persones, 10,9% menys que l'any anterior; probablement com a conseqüència de la forta pressió exercida per la vigent Llei de Prevenció de Riscs Laborals.


A l'hora d'analitzar les causes dels accidents i l'atribució de responsabilitats, les autoritats legislatives i judicials tendeixen a basar-se en el principi de protecció del "més feble", sense entrar en més consideracions. Però en realitat, la responsabilitat s'estén subsidiàriament a un major elenc d'actors:


1) En ocasions alguns treballadors fan cas omís dels mitjans de protecció que han estat posats al seu abast.


2) Molts empresaris incompleixen la legislació en matèria de protecció laboral.


3) Les administracions han de posar els mitjans d'investigació necessaris per estudiar les característiques exigibles definitòries de cada activitat i per estudiar les respostes personalitzades dels treballadors en les condicions ambientals específiques sota les quals es desenvolupen els diversos tipus de tasques. Es necessari que s'involucrin en temes de formació, i dels mètodes de determinació de les aptituds fisiològiques i psicològiques necessàries per garantir la seguretat dels treballadors en l'acompliment de cada tipus de tasca.


En el que a l'estudi dels entorns ambientals es refereix, en ocasions els treballadors han de desenvolupar la seva activitat en condicions climàtiques extremes, sota les quals no totes les persones presentaran les mateixes capacitats, ni respostes fisiològiques i psicològiques adequades, podent desencadenar quadres de risc molt diferenciats.


En aquest sentit és necessari seleccionar mitjans de protecció ambiental científicament estudiats per a cada tasca en particular i investigar el comportament dels treballadors quan estan sotmesos a les esmentades condicions ambientals.


Per estudiar el comportament humà en cada entorn laboral, existeix la possibilitat d'utilitzar grans cambres climàtiques capaces de simular aquelles condicions ambientals semblants a les quals haurien d'estar sotmesos els treballadors durant el desenvolupament de les activitats laborals.


Referent a això CCI desenvolupa cambres climàtiques capaces de simular condicions ambientals extremes canviants, amb cicles tèrmics que canvien de fred a calor en temps predeterminats, generació de pressions variables, atmosferes contaminants, simulació de pols, radiacions solars intenses, altes i baixes temperatures, vent, pluja, ozó, gel, etc.


A més, amb les cambres climàtiques de simulació CCI es pot estudiar el comportament humà dels treballadors quan estan sotmesos a esforços físics, alternats amb les condicions climàtiques corresponents a cada grup de tasques.

Les persones objecte de l'estudi poden ser monitoritzades des de l'exterior mitjançant sensors sense fil "Pulse Oximeter" via Bluetooth, a més de permetre el registre informatitzat de les constants fisiològiques de l'individu, tant en condicions de repòs com d'estrès sota condicions climàtiques variables (veure vídeo de la notícia del telenotícies TV1 concernent a l'aplicació amb una cambra climàtica CCI per a esportistes).

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta